مقاله ارزیابی شاخص توزیع پزشکان متخصص در بیمارستان های دولتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۴۸ تا ۵۵۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی شاخص توزیع پزشکان متخصص در بیمارستان های دولتی ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع
مقاله پزشکان
مقاله متخصصین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاعتی کلی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: مشکینی علی
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی زواره داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدالت در سلامت به معنای عدالت در توزیع تندرستی جامعه است. منظور از رعایت عدالت در سلامت، توجه به نیازهای سلامت همه افراد و اقشار جامعه بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن ها است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه برآورد توزیع نیروی انسانی پزشک متخصص به تفکیک رشته های تخصصی بر حسب جمعیت (۱۰۰٫۰۰۰ نفر) در بیمارستان های دولتی استان های کشور بود.
روش بررسی: این پژوهش مقطعی- توصیفی بود که بر روی اطلاعات جمع آوری شده پزشکان متخصص در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. در این مطالعه، تعداد متخصصان پزشک کشور بر اساس فرم هایی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معاونت درمان کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسال شده بود، جمع آوری گردید. همچنین جمعیت کشور از وب سایت مرکز آمار ایران استخراج گردید و روایی و پایایی همه اطلاعات تایید شده بود. شاخص های مرکزی، شامل بیشترین و کمترین انحراف معیار و میانگین تعداد متخصصان در بین استان های کشور محاسبه گردیدند. نرخ داده ها بر حسب نوع تخصص به ازای ۰۰۰، ۱۰۰ نفر جمعیت نیز محاسبه شد. برای نمایش ارتباط تعداد نیروهای متخصص با جمعیت، از نمایش ضریب همبستگی میان آن ها استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بیشترین و کمترین شاخص متخصص به ۰۰۰، ۱۰۰ نفر جمعیت در رشته های تخصصی در رشته اطفال با شاخص ۱٫۷۲ و جراحی مغز و اعصاب با ۰٫۳۱ مشاهده شد. همچنین بالاترین میزان همبستگی میان رشته های تخصصی و جمعیت در رشته پاتولوژی به میزان ۰٫۹۶ و کمترین میزان در رشته روانپزشکی به میزان ۰٫۴۷ بود. همچنین در کل، بیشترین و کمترین شاخص پزشک در رشته های تخصصی در استان های کشور به ترتیب استان یزد با شاخص ۱۹٫۲۲ و استان سیستان و بلوچستان با شاخص ۸٫۸ بود.
نتیجه گیری: همبستگی بالایی میان تعداد پزشک متخصص به تفکیک رشته و جمعیت (۱۰۰٫۰۰۰۰ نفر) در بیمارستان های دولتی کشور وجود داشت. همچنین کاهش میزان انحراف معیارها، بیانگر همگن تر شدن پراکندگی متخصصین نسبت به ۵ سال گذشته است که با اعمال و تداوم مدیریت صحیح می توان آن را بهبود بخشید.