مقاله ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های آموزشی درمانی تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های آموزشی درمانی تبریز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام های اطلاعات بیمارستانی
مقاله نظام های کامپیوتری
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری نانسا لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: پیری زکیه
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی اسحق
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور هادی
جناب آقای / سرکار خانم: شرقی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه توزیع گسترده سیستم های اطلاعات بیمارستانی در موسسات مراقبت بهداشتی-درمانی نیازمند ارزیابی حرفه ای است تا سودمندی عملی این کاربردها را ارزیابی کند. پرسنل پرستاری، به دلیل این که بزرگترین گروه پرسنلی در بیمارستان هستند، نقش مهمی در اتخاذ و ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستان بازی می کنند. هدف این پژوهش، ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های آموزشی-درمانی تبریز بود.
روش بررسی: این مطالعه از نوع تحلیلی-مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل ۱۱۳۳ پرستار مراکز آموزشی-درمانی تبریز بود که از سیستم اطلاعات بیمارستانی استفاده می کردند. این پژوهش در عرض ۶ ماه صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه استاندارد ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی ایزو ۹۲۴۱٫۱۰ بود، که دارای ۷۵ سوال اختصاصی شامل ۷ معیار (مناسب برای انجام وظایف، خود توصیف کنندگی، قابل کنترل بودن، سازگاری با انتظارات کاربران، تحمل خطا، مناسب برای سفارشی سازی، مناسب برای یادگیری) بود که روایی آن توسط متخصصان تایید شد و پایایی آن با آزمونCronbach’s alpha ،۸۱  درصد به دست آمد. پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای توسط ۳۵۴ نفر از پرستاران تکمیل گردید و یافته ها به کمک آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ تحلیل شد.
یافته ها: بیشترین میزان رضایت پرستاران از سیستم های اطلاعات بیمارستانی طبق مقیاس لیکرت (۵-۱) به ترتیب مربوط به معیار سازگاری با انتظارات کاربران ۲٫۹۶، مناسب بودن برای انجام وظیفه ۲٫۹۳، مناسب بودن برای آموزش ۲٫۹۳، تحمل خطا ۲٫۸۳، خود توصیف کنندگی ۲٫۷۷، قابل کنترل بودن ۲٫۷۲ و مناسب بودن برای سفارشی سازی با ۲٫۵۶ امتیاز بود. بیشترین میزان رضایت پرستاران از شرکت نرم افزاری رایاوران با میانگین ۲٫۹۵ بود.
نتیجه گیری: میانگین میزان رضایت کاربران از معیارهای هفت گانه ایزو در ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در حد مطلوب قرار گرفت و برای رسیدن به درجه کاملا مطلوب بایستی به انتظارات کاربران توجه خاصی مبذول نمود.