مقاله ارزیابی سیستم الکترونیک ثبت مرگ و میر بر اساس الزامات کار سیستم در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۷۶۹ تا ۷۷۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سیستم الکترونیک ثبت مرگ و میر بر اساس الزامات کار سیستم در ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم های اطلاعات
مقاله پرونده الکترونیک سلامت
مقاله ثبت مرگ و میر
مقاله الزامات کاربری
مقاله الزامات عمومی
مقاله الزامات فنی
مقاله الزامات امنیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرابوطالبی نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مبارکی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: محبی نوشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ثبت علت های مرگ به خصوص علت زمینه ای آن، به عنوان مهم ترین داده ها در اصلاح برنامه های بهداشتی و درمانی کشورها به شمار می آید، در نتیجه ضروری است که سیستم های کامپیوتری جامع، بانک های اطلاعاتی مرتبط برای تحلیل و فهم فرایندهای اصلی حوزه بهداشت و درمان در نظرگرفته شود. این مطالعه، با هدف ارزیابی سیستم ثبت مرگ و میر بر اساس الزامات در ایران انجام گردیده است.
روش بررسی: این پژوهش، کاربردی و از نوع تحلیلی بود که در سال ۱۳۹۰ در ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. جامعه آماری از ۲ گروه کاربران و کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل شد که مشتمل بر ۵۰ نفر بودند. ابزار گردآوری داده ها ۳ پرسش نامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت و یک چک لیست بود. سوالات پرسش نامه بر اساس ۳ الزامات (الزامات کاربری، الزامات عمومی و الزامات امنیتی) و چک لیست جهت سنجش الزامات فنی طراحی شد. روایی ابزار بر اساس روش اعتبار محتوایی (دریافت نظرات استادان و صاحب نظران رشته) تعیین و تایید شد. برای پایایی ابزار از ضریب Cronbach’s alpha استفاده شد و مقدار آن به ترتیب ۷۳ درصد، ۸۳ درصد، ۹۴ درصد برآورد شد. از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: از دیدگاه کاربران و کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ ۱، الزامات کاربری، الزامات عمومی و الزامات امنیتی به ترتیب ۸۴٫۶ درصد، ۷۵٫۷ درصد، ۴۰٫۹ درصد موجود بودن الزامات را تایید کردند. در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ ۲ به ترتیب ۳۴٫۸ درصد، ۶۶٫۷ درصد و ۲۲٫۷ درصد و در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ ۳ به ترتیب ۳۵٫۷ درصد، ۳۳٫۳ درصد و ۲۰٫۷ درصد موجودیت الزامات را تایید نمودند. الزامات فنی از دیدگاه کارشناسان نرم افزار ۶۴٫۷ درصد به دست آمد. با توجه به نتایج کسب شده، سیستم الکترونیکی ثبت مرگ و میر در ایران از نظر الزامات کاربری با میانگین ۵۱٫۷ درصد، الزامات عمومی ۵۸٫۵درصد و الزامات فنی ۶۴٫۷ درصد در حد به نسبت مطلوبی بود، ولی از نظر الزامات امنیتی ۲۸٫۱ درصد در سطح ضعیفی است.
نتیجه گیری: نتایج ضعیف در بخش الزامات امنیتی سیستم، کارا نبودن نرم افزار در این قسمت را نشان می دهد. از این رو لازم است که وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی این سیستم به بهبود عملکرد نرم افزار در حیطه الزامات امنیتی توجه ویژه نماید.