مقاله ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان های منتخب شهر تهران ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۴۵۸ تا ۴۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان های منتخب شهر تهران ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله سیستم اطلاعات بیمارستانی
مقاله شاخص های ارزیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآیین اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شجرات مائده
جناب آقای / سرکار خانم: خوشگام معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اهدافی که سیستم های اطلاعاتی دارند و برای پرهیز از دوباره کاری و کمک به ارتقاء کیفیت مراقبت ها و کاهش هزینه بایستی ارزیابی مداومی جهت تعیین میزان دستیابی به این اهداف انجام شود. این پژوهش، سال ۱۳۹۰ با استفاده از شاخص های ارزیابی نظام جامع اطلاعات بیمارستانی بیمارستان های منتخب شهر تهران انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – مقطعی بود. جامعه پژوهش عبارت بودند از سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان های شهدای تجریش، رسول اکرم، خاتم الانبیاء، امام خمینی و میلاد. ابزار گردآوری داده ها چک لیست شاخص های ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی بود که با روش مشاهده مستقیم و مصاحبه با کاربران تکمیل گردید. داده ها توسط نرم افزار آمار SPSS، تحلیل و در قالب جداول و نمودارهای آماری ارائه گردید.
یافته ها: در بیمارستان های مورد مطالعه با وجود اینکه اکثر زیرگروه های اجزای سازمانی و اجزاء سرویس دهنده سیستم اطلاعات بیمارستانی راه اندازی و مورد استفاده قرار گرفته است اما سیستم های اطلاعات داروخانه، تصمیم یاری، سرویس ارتباطی و سرویس دوراپزشکی هنوز به طور کامل در بیمارستان های مورد مطالعه راه اندازی نشده بود.
نتیجه گیری: اکثر زیرگروه های اجزاء سازمانی و اجزاء سرویس دهنده سیستم اطلاعات بیمارستانی در حال حاضر در نرم افزار طراحی شده در ۵ بیمارستان به طور کامل و با در نظرگرفتن تمامی فیلدها وجود داشتند.