مقاله ارزیابی سیستم اطلاعات انبار دارویی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مدیریت سلامت از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سیستم اطلاعات انبار دارویی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم اطلاعات
مقاله انبار دارویی
مقاله ویژگی های سیستم
مقاله نیاز کاربران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الهی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سیستم اطلاعات انبار دارویی، نرم افزاری است که انجام عملیات تهیه و نگهداری داروها را از مرحله درخواست تا مرحله تهیه و تحویل به مصرف کننده مسیر می سازد. به منظور ارزیابی این سیستم باید به مقایسه ابعاد آن پرداخته شود که در این پژوهش سیستم مذکور در ابعاد نظر کاربران و مدیران، ویژگی های فنی و قابلیت های سیستم بررسی شد.
روش کار: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش توصیفی – مقایسه ای انجام شده است. در این پژوهش نه مرکز آموزشی درمانی شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با پرسشنامه و چک لیست انجام شد وروایی آن ها بر اساس نظر پنج نفر از کارشناسان مرتبط با سیستم سنجیده و برای تعیین پایایی پرسشنامه از شیوه آزمون – بازآزمون استفاده شد. نتایج در قالب جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.
یافته ها: بررسی نظر مدیران و کاربران نشان داد که آن ها با بیشتر ویژگی های مورد پرسش در خصوص این سیستم موافق بودند. در بررسی ویژگی های فنی سیستم مشخص شد که مرکز رازی و انستیتو کانسر سیستم عامل و پایگاه داده قوی تری دارد. در بررسی قابلیت ها نرم افزار بیمارستان بوعلی و امیراعلم با کسب ۸۴ امتیاز بیشترین قابلیت و نرم افزار بیمارستان نجمیه با کسب ۷۰ امتیاز در زمینه مذکور کمترین قابلیت را داشتند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که کاربران با بهره گیری از فناوری های جدید در این سیستم موافق نیستند. ویژگی های فنی سیستم ها تقریبا یکسان و مطلوب هستند و تمامی سیستم ها دارای قابلیت های عمومی گزارش ها و محاسبات هستند ولی در قابلیت های مدیریت استثناء، پشتیبانی و نظارتی برخی از سیستم ها کمترین امتیاز را کسب کردند.