مقاله ارزیابی سواد آماری مدیران و کارشناسان حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱۹۴ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سواد آماری مدیران و کارشناسان حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد آماری
مقاله تحصیلات
مقاله مدیران بهداشتی
مقاله کارشناسان بهداشتی
مقاله معاونت بهداشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی افشان
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی علی یار
جناب آقای / سرکار خانم: حسانی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهمیت آمار و اطلاعات در سیاست گذاری و تصمیم گیری های نظام سلامت، فهم و قدرت پردازش، تفسیر آمار و نمایش آن توسط کارشناسان از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا این بررسی با هدف تعیین سواد آماری و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان حوزه ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. روش ها: مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود که بر روی ۵۴۵ نفر کارکنان حوزه ی بهداشت، به صورت سرشماری در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که برای قسمت هایی از آن (تعیین سواد خواندن و تفسیر نمودار و خواندن جدول) از پرسشنامه استاندارد شیلد (Schield) استفاده گردید و پس از تایید روایی و پایایی آنها به کار گرفته شد. داده های مطالعه با روش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج: در این مطالعه میانگین سنی افراد ۳۶٫۲±۷٫۲ سال بود. نمرات سواد آماری کل برای زنان و مردان به ترتیب ۴۱٫۶±۱۹٫۰۸ و ۴۶٫۳±۱۶٫۳ از ۱۰۰ بود. بین میانگین نمرات سواد آماری کل با جنسیت، میزان تسلط به زبان انگلیسی، سطح تحصیلات، رشته ی تحصیلی، تعداد واحدهای گذرانده شده درس آمار، تعداد ساعت مطالعه و میزان علاقه به حوزه ی کاری، رابطه معناداری وجود داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: میانگین نمره سواد آماری نشان دهنده سواد آماری پایین کارکنان است، لذا توجه به بهبود و توسعه مستمر سواد آماری با برگزاری کارگاه های آموزشی و نیز حذف شکاف بین موضوعات و تکنیک های آماری که دانشجویان در دوران تحصیل در دانشگاه می آموزند و آنچه که در محل کار مورد استفاده قرار می گیرد می تواند موثر باشد.