مقاله ارزیابی سمیت سلولی و تغییر بیان پروتئینی ایجاد شده توسط نانوذرات نقره در اسپرم و بیضه موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سمیت سلولی و تغییر بیان پروتئینی ایجاد شده توسط نانوذرات نقره در اسپرم و بیضه موش صحرایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوپتوز
مقاله اسپرم
مقاله الکتروفورز
مقاله موش صحرایی
مقاله نانو نقره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبیان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شادنوش فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: عربی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: صفار بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اگرچه امروزه به طور گسترده از نانو ذرات نقره در صنعت و پزشکی استفاده می گردد، اما هنوز اطلاعات اندکی درباره سمیت نقره خصوصا بر سیستم تولید مثلی نر وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات سمی و تغییراتی که به واسطه نانو ذرات نقره در پروتئین های داخل سلولی، در دستگاه تولید مثلی نر ایجاد می گردد، انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۲۴ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به ۴ گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه های تجربی ۱، ۲ و ۳ نانو نقره به صورت خوراکی به مدت ۴۵ روز متوالی به ترتیب با غلظت ۱ppm، ۱۰ و ۲۰ داده شد. موش های صحرایی گروه ۴ (گروه شاهد) نیز اتیلن گلیکول با غلظت ۲۰ppm را به مدت ۴۵ روز از راه دهان (گاواژ) دریافت کردند. نتایج بدست آمده از مطالعات روش سنجش میزان انتشار (DNA Diffusion Assay) DNA با آزمون آماری ANOVA و تست تعقیبی Tukey مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند، نتایج حاصله از انجام الکتروفورز نیز با استفاده از نرم افزار Image J مقایسه شدند.
یافته ها: نتایج بررسی رخداد آپوپتوز به روش DNA diffusion assay در گروه های تجربی نشان دهنده افزایش معنی دار در تعداد اسپرم هایی داشت که آپوپتوز در آن ها رخ داده بود (P<0.05). همچنین نتایج بررسی تغییر بیان پروتئین ها در سلول های بیضه، افزایش بیان پروتئین های داخل سلولی با افزایش غلظت نانوذرات را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه نانو ذرات نقره می توانند موجب القای آپوپتوز در اسپرم و تغییر بیان پروتئین های سلولی در بیضه های موش های صحرایی شوند.