مقاله ارزیابی سمیت سلولی عصاره متانولی درمنه دشتی بر سلول سرطان سینه انسانی رده MCF7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۲۴۱ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سمیت سلولی عصاره متانولی درمنه دشتی بر سلول سرطان سینه انسانی رده MCF7
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمنه دشتی
مقاله تست MTT
مقاله سرطان سینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گردانیان بابک
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهانی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: کاراپتیان ژیرایر
جناب آقای / سرکار خانم: فضیلتی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به مقاومت سلول های سرطانی به داروهای شیمیایی و گزارش های گوناگون از اثر سمیت گیاه درمنه دشتی بر برخی از سلول های سرطانی، هدف این مطالعه ارزیابی سمیت سلولی عصاره متانولی درمنه دشتی بر رده سلول سرطان سینه انسانی MCF7 بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی اثر سمیت عصاره متانولی گل، برگ، ساقه و ریشه درمنه دشتی جمع آوری شده از دو استان اصفهان و خراسان بر سلول سرطان سینه انسانی رده MCF-7 و سلول نرمال HEK293 بررسی شد. نمونه های گیاهی به وسیله حلال متانولی عصاره گیری شدند و اثر سمیت آنها بر سلول های سرطانی و نرمال در غلظت های ۶۲٫۵، ۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر به روش MTT ارزیابی شد. سلول سرطان سینه رده MCF-7 و سلول نرمال HEK293 به ترتیب در محیط کشت RPMI-1640 و DMEM حاوی ۱۰ درصد سرم جنین گاوی کشت داده شدند. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست LSD تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج حاکی از سمیت عصاره متانولی درمنه دشتی بر سلول MCF7 بود. گیاه منطقه خراسان سمیت سلولی بیشتری نسبت به گیاه منطقه اصفهان نشان داد. (IC50 گیاه اصفهان برای تمامی قسمت های گیاه بیش از ۵۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد، اما IC50 گیاه منطقه خراسان به ترتیب در برگ و