مقاله ارزیابی سطح و توانمندی تکنولوژی صنایع استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء تکنولوژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۵۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سطح و توانمندی تکنولوژی صنایع استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء تکنولوژی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژی
مقاله توانایی تکنولوژی
مقاله ضریب کمک تکنولوژی
مقاله تکنیکهای ارزیابی و سنجش تکنولوژی
مقاله مقایسه زوجی (روش سلسله مراتبی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: علوی متین یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند رشد و توسعه شتابان صنعتی، اقتصادی و تکنولوژیکی در جهان امروز، و کمرنگ تر شدن مرزهای جغرافیایی (به علت IT، ICT و…) و افزایش فزاینده رقابتهای ویرانگر در عرصه تولید و ارائه کالاها و خدمات و تکنولوژی جدید و برتری جستن در این عرصه از اهداف حیاتی و استراتژیک مدیران و سازمانها می باشد،. لذا پژوهش حاضر در نظر دارد ابتدا با به کار گیری مدل اطلس تکنولوژی ((ESCAP)) اقدام به ارزیابی سطح (امتیاز و نمره) اجزء تکنولوژی در صنایع سه گانه نفت- ساخت و تولید و صنایع معدنی نماید. سپس برای تعیین و محاسبه ضریب کمک تکنولوژی (TCC) و ضریب توانی آن (bi) از مقایسه زوجی به روش AHP با مولفه های تاثیر گذار بر تکنولوژی استفاده کرده و همچنین برای تعیین و محاسبه نمره و امتیاز توانایی تکنولوژی در صنایع مورد مطالعه ((توانایی تبدبل تکنولوژی-توانایی اصلاح- فروش- نوآوری و تجاری سازی تکنولوژی)) از مدل ارائه شده در ESCAP استفاده نماید و نهایتا برای تعیین و بررسی معنی داری در میانگین نمرات و امتیاز بدست آمده درصنایع مورد مطالعه از آزمون t و آنالیز واریانس (ANOVA) برای بررسی تفاوت معنی داری در مقادیر میانگین مشاهده شده امتیازات در صنایع سه گانه استفاده شده است. در مرحله آخر پس از تعیین امتیازات اجزاء تکنولوژی و شکاف بین اجزاء و مقایسه آن با سطح مطلوب راهکارها و پیشنهاداتی به منظور بهبود و ارتقاء در صنایع ارائه خواهد شد.