مقاله ارزیابی زیستی پهنه های جزرو مدی خور سماعیلی ماهشهر با استفاده از ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کف زی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی زیستی پهنه های جزرو مدی خور سماعیلی ماهشهر با استفاده از ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کف زی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی زیستی
مقاله خور سماعیلی
مقاله بی مهرگان کفزی
مقاله فاکتورهای فیزیکی شیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: سبزقبایی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظری پرچستان سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: صادق صبا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه، در مطالعات تعیین کیفیت آب، بررسی حضور درشت بی مهرگان کف زی به عنوان شاخص های مکمل برای روش های شیمیایی تشخیص آلودگی ها شناخته شده است. با مطالعه تغییرات ساختار جمعیتی ماکروبنتوزها و تنوع آن ها می توان به پایش اثرات آلودگی اکوسیستم های آبی، به ویژه خورها پرداخت.
روش بررسی: در پژوهش حاضر با تطبیق نتایج حاصل از شاخص های زیستی با آزمایش های فیزیک وشیمیایی به ارزیابی میزان آلودگی در خور سماعیلی که بخشی از خور موسی است، پرداخته شد. به منظور انجام پژوهش، ۵ ایستگاه انتخاب و در چهار فصل، نمونه برداری صورت پذیرفت. همچنین برخی شاخص های تعیین کیفیت آب و رسوب از قبیلDO ، Ec، دمای آب، pH، کدورت،GSA و TOM مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در مجموع ۴ گروه ماکروبنتوزی مشتمل بر ۴۴ گونه، در منطقه مورد مطالعه شناسایی گردید، که در این میان، بیشترین درصد فراوانی به ترتیب مربوط به پرتاران Polycheate با ۳۵٫۷۷%، دو کفه ای ها Bivalvia با ۳۳٫۱۵%، شکم پایان Gastropoda با ۱۹٫۷۶% و سخت پوستان Crustacea با ۱۱٫۳۲% بوده است. میانگین میزان تراکم ماکروبنتوزها در هر مترمربع از بستر منطقه مورد مطالعه تعداد ۵۵۰ عدد بوده است که نشان از تراکم پایین ماکروبنتوزی در این منطقه می باشد. به منظور پی بردن به وضعیت اکولوژیکی منطقه از نظر میزان آلودگی از الگویWelch استفاده گردید. محاسبه مقادیر به دست آمده از میزان شاخص شانون با شاخص ارایه شده توسط Welch نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه از نظر میزان آلودگی در حد متوسط قرار دارد.