مقاله ارزیابی زمانی فرکتال نیرو در افراد مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۵۸ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی زمانی فرکتال نیرو در افراد مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل پوسچر
مقاله فرکتال
مقاله پیچ خوردگی مچ پا
مقاله صفحه نیرو
مقاله تکلیف دوگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبیان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: تمرتاش حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نیروی وارده در مچ پا جهت حفظ ثبات از عواملی است که در صورت عدم وجود کنترل مناسب می تواند سبب بروز ضایعات در مچ پا گردد. بی ثباتی مزمن مچ پا یک ناتوانی شایع است که می تواند روی عملکرد و فعالیت روزانه زندگی افراد مبتلا اثر بگذارد. هدف این تحقیق ارزیابی تغییرات کنترل شده نیروی اعمال شده بر مچ پا در شرایط دشوار کنترل پوسچر است.
روش بررسی: کنترل پوسچر در دو گروه سالم و بیمار در ۸ وضعیت بر روی دستگاه صفحه نیرو مورد بررسی قرار گرفت. وضعیتها شامل ایستادن روی دو پا با چشم باز و بسته، وایستادن روی یک پا (راست و چپ) با چشم باز با و بدون فعالیت شناختی همزمان بود. میزان تغییرات نیرو در حوزه زمان با ارزیابی فرکتال در دو محور X و Y اندازه گیری شدند.
یافته ها: بعد فرکتال نیرو در هر دو گروه کاهش معنی داری متعاقب دریافت تکلیف دوگانه در همه حالت ها نشان داد (P<0.05). تفاوت معنی داری بین دو گروه در شرایط ایستادن دو پا در شرایط با و بدون تکلیف دو گانه مشاهده نشد. در شرایط ایستادن روی یک پا بعد فرکتال نیرو بدنبال دریافت تکلیف دوگانه افزایش معنی داری در اندام مبتلا نشان داد (P<0.05). ولی مقایسه دو اندام در افراد سالم تفاوتی را در بر نداشت. همچنین مقایسه اندام مبتلا در بیماران با اندام مشابه در افراد سالم با افزایش معنی دار بعد فرکتال نیرو همراه بود (P<0.05).
نتیجه گیری: بیماران با سابقه بی ثباتی مزمن مچ پا دچار اختلال در حفظ و کنترل مناسب نیرو در تکمیل شرایط حفظ پوسچر می باشند. این اختلال در روند کنترل با تکلیف دو گانه مشخص تر گشته و شرایط مستعدی را جهت آسیب مجدد فراهم می سازد. ارزیابی با بعد فرکتال یک روش مناسب جهت ارزیابی کنترل پوسچر در شرایط مشکل می باشد.