مقاله ارزیابی ریسک محیط زیستی سد بالارود خوزستان در مرحله ساخت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۷۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ریسک محیط زیستی سد بالارود خوزستان در مرحله ساخت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ریسک محیط زیستی
مقاله مرحله ساخت
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله سد بالارود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوزی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: طبیب شوشتری مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک های احتمالی ناشی از عملیات ساختمانی سد بالارود، به انجام رسید. بدین منظور پس از شناسایی فعالیت ها و محیط زیست محدوده مطالعاتی با توجه به شدت اثر،احتمال وقوع و پیامد های احتمالی مواجهه آن بر انسان، محیط زیست و تجهیزات، کار شناسایی و طبقه بندی ریسک هادر قالب متدولوژی دلفی به انجام رسید. سپس عوامل مولد ریسک در قالب رویداد های طبیعی، بیوفیزیکی و انسانی طبقه بندی گردید. روش مورد استفاده در این پژوهش، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده، که پس از ایجاد ساختار سلسله مراتبی ریسک های ناشی از سد بالارود، ماتریس های مقایسه های زوجی با توجه به احتمال وقوع خطر و شدت اثر (شاخص های اصلی ریسک)، برای هر یک از معیارها و زیر معیارها نسبت به یکدیگر تشکیل شد. همچنین به منظور دست یابی به وزن نسبی و نهایی هر یک از این عوامل، از طریق وارد کردن مقادیر ترجیحات به نرم افزار Expert Choice اقدام گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عامل خاکبرداری و خاکریزی با وزن نهایی ۰٫۲۷۷، مهمترین ریسک زیست محیطی در منطقه مورد مطالعه می باشد. همچنین عوامل حفاری و انفجار با وزن های نهایی ۰٫۱۶۰ و ۰٫۱۱۱ اولویت های دوم و سوم می باشد. سایر عوامل نیز در اولویت های بعدی قرار گرفته اند. در ادامه راهکارهایی جهت کنترل و کاهش ریسک های شناسایی شده ارائه گردید.