مقاله ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با ارتعاش تمام بدن با استفاده از استانداردهای ISO 2631-1 و BS 6841 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با ارتعاش تمام بدن با استفاده از استانداردهای ISO 2631-1 و BS 6841
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتعاش انسانی
مقاله شتاب r.m.s
مقاله استانداردهای ارتعاش انسانی
مقاله دوز ارتعاش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوانین علی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: صفری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ازره کیکاوس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رایج ترین استانداردهای مورد استفاده برای پیش بینی ریسک بهداشتی ناشی از ارتعاشات تمام بدن ISO 2631-1 و BS 6841 می باشد که فرکانس های توزین و ضرایب مختلفی را برای حساسیت های متفاوت در محور های مختلف ارایه می کنند در این مطالعه حدود ۹۰۰ دقیقه اندازه گیری ارتعاش بر روی ۹ قطار در یکی از خطوط فعال مترو تهران با هدف مقایسه استانداردهای مذکور در بررسی میزان مواجهه با ارتعاش تمام بدن انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه علاوه بر ارزیابی شاخص های ارتعاشی مختلف، تفاوت های دو استاندارد ISO 2631-1 و BS 6841 مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر شتاب موثر، دوز ارتعاش و دوز روزانه ارتعاشی در محور های x، y و z نشیمن گاه و همچنین محور x پشتی صندلی رانندگان مترو طبق توصیه ها و راهنمایی های هر دو استاندارد به صورت جداگانه اندازه گیری شد.
یافته ها: میانگین مقادیر محاسبه شده شتاب موثر و مقدار دوز ارتعاش در استاندارد BS 6841 پایین تر از مقادیر محاسبه شده ISO 2631 شد. نتایج به دست آمده بیانگر سطوح ریسک بالاتر از ۱۷ ms1.75 در ۳ نمونه طبق استاندارد ISO و در ۳ نمونه نیز بالاتر از مقدار راهنمای کلی ۱۵ ms1.75 ارایه شده استاندارد BS 6841 بود.
نتیجه گیری: انجام محاسبات با روش ISO مقادیر بالاتری را نشان می دهد و بنابراین معیار ایمن تری را نسبت به BS 6841 ارایه می کنند. هرچند که راهنمای کلی ۱۵ ms1.75 در BS از میزان حد بالایی ناحیه احتیاط راهنمای بهداشتی، ۱۷ ms1.75، ISO کمتر است. به علاوه ارتباط بین مقادیر شتاب موثرو دوز ارتعاش در استاندارد ISO 2631 کمی کمتر از ارتباط میان همین مقادیر در BS6841 شد.