مقاله ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران معادن سنگ و صنایع سنگبری کرمانشاه در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۲۸ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران معادن سنگ و صنایع سنگبری کرمانشاه در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتی عضلانی
مقاله معادن سنگ
مقاله سنگبری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی متین بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی متین آذر
جناب آقای / سرکار خانم: ضیائی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نظری زینب
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: قره گوزلو فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کارگران معادن سنگ و صنایع سنگبری، وظایفی از جمله حمل و جابجایی بارهای سنگین را به صورت مکرر و طولانی مدت انجام می دهند و در معرض ریسک بالایی از اختلالات اسکلتی – عضلانی می باشند. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ریسک پوسچرهای کاری در بین دو گروه کارگران سنگبری ها و معادن سنگ می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی و مقطعی در سال ۱۳۹۲ در روی ۶۳ نفر از کارگران سنگبری و ۴۶ نفر از کارگران معادن سنگ کرمانشاه انجام پذیرفت. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد نوردیک، چارت نقشه بدن و روش ارزیابی ریسک REBA جمع آوری گردید. آزمون های تی مستقل و من ویتنی برای مقایسه ها و آزمون های پیرسون و اسپیرمن برای سنجش ارتباط به کار برده شد. سطح معناداری آزمون ها ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: بیشترین میزان شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در هر دو گروه کارگران سنگبری ها و معادن سنگ مربوط به ناحیه کمر و به ترتیب ۵۴% و ۳۹% بود. امتیاز نهایی REBA در کارگران سنگبری ها و معادن سنگ به ترتیب برابر ۹٫۰۶±۱٫۴۵ و ۴٫۶±۱٫۱۸ بود. در کارگران سنگبری ها بین سن، سابقه کار و BMI با اختلالات اسکلتی – عضلانی و در کارگران معادن بین سن و سابقه کار با این اختلالات ارتباط معناداری یافت شد (P<0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سطح ریسک REBA و شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در اندام های بدن کارگران سنگبری ها در نواحی شانه، مچ دست، دست، کمر، ران، زانو، ساق و مچ پا بیشتر از کارگران معادن سنگ بود.