مقاله ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با آلاینده های شیمیایی با تاکید بر ریسک ابتلا به سرطان خون در یک صنعت پتروشیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با آلاینده های شیمیایی با تاکید بر ریسک ابتلا به سرطان خون در یک صنعت پتروشیمی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ریسک
مقاله بنزن
مقاله لوسمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلبابایی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری داوود
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده آذری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به این که کارکنان در صنایع پتروشیمی با آلاینده های مختلفی مواجهه یافته و در معرض خطرات جدی قرار می گیرند لذا نیاز به یک برنامه جامع ارزیابی ریسک برای تعیین مواد شیمیایی مخاطره آمیز تاثیرگذار بر روی سلامتی افراد مواجهه یافته و همچنین تعیین فرآیندها و وظایف پر مخاطره ضروری بنظر می رسد.
روش بررسی: این طرح تحقیقاتی بصورت مقطعی- موردی در ۳ مرحله انجام شد. مرحله اول شامل شناسایی مواد مخاطره آمیز و تعیین ضریب ریسک مواد شیمیایی، مرحله دوم شامل ارزیابی مواجهه با بنزن و مرحله سوم شامل برآورد ریسک نسبی ابتلا به سرطان خون ناشی از مواجهه با بنزن از طریق مطالعات اپیدمیولوژیک می باشد.
یافته ها: با توجه به روش ارزیابی ریسک در کل شرکت پتروشیمی مورد مطالعه ۴۰ ماده شیمیایی شناسایی شد. بنزن بعنوان مخاطره آمیزترین ماده شیمیایی معرفی گردید. نتایج مرحله دوم نشان داد که افراد سایت من در شیفت ظهر و در سایت آروماتیک با میانگین مواجهه ۴٫۲۹ پی پی ام دارای بیشترین مواجهه با بنزن می باشند. با توجه به نتایج مرحله برآورد ریسک نسبی ابتلا به لوسمی در مواجهه با بنزن، بیش ترین میزان ریسک نسبی در کارگران سایت من مربوط به کارگران واحد آروماتیک بدست آمد که با مواجهه تجمعی Cumulative exposure)) 149.4 پی پی ام- امسال (ppm- Years) دارای ریسک نسبی برابر با ۳٫۲ بودند. همچنین نتیجه آزمون آماری نشان داد که بین میزان مواجهه با بنزن و گروه های مختلف کاری ارتباط معنی داری وجود دارد (P<0.001).
بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بنزن با کسب ضریب ریسک ۵-۴٫۵ سطح ریسک ۵ را بدست آورد و بیانگر آن است که اقدامات اصلاحی در مورد این ماده شیمیایی بسیار مخاطره آمیز و سرطان زا باید هر چه زودتر آغاز گردد.