مقاله ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از فن آوری سنجش از دور و ارتباط آن با روند جریان رودخانه ها (مطالعه موردی: زیر حوضه های شرق دریاچه ارومیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۶۴۲ تا ۶۵۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از فن آوری سنجش از دور و ارتباط آن با روند جریان رودخانه ها (مطالعه موردی: زیر حوضه های شرق دریاچه ارومیه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روند
مقاله روش های غیرپارامتری
مقاله کاربری اراضی
مقاله فن آوری سنجش از دور
مقاله حوضه دریاچه ارومیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحیان فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرید سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ارشد صالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند نزولی تراز آبی دریاچه ارومیه یکی از مشکلات جدی برای شمال غرب ایران و از بعد ملی نیز نگرانی هایی به همراه داشته است.این تحقیق دلایل احتمالی این معضل را با برآورد روند در سری زمانی متغیرهای آب و هواشناسی و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شرق این حوضه با استفاده از تصاویر ماهواره ای به انجام می رساند. بدین منظور چهار روش آماری غیر پارامتری تحلیل روند شامل: من- کندال، تایل- سن، اسپیرمن و سنس تی و اطلاعات ۱۸ ایستگاه هواشناسی و آب سنجی واقع در منطقه به کار گرفته شدند. علاوه بر آن، با استفاده از تصاویر سال های ۱۹۷۶، ۱۹۸۹، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ ماهواره لندست، کاربری اراضی منطقه و تغییرات آن با روش های مختلف طبقه بندی تصاویر شامل: حداکثر شباهت، حداقل فاصله و فاصله ماهالانوبیز تعیین گردید. نتایج بخش اول، روند معنی دار افزایشی دما را در کل منطقه نشان داد که در مورد بارندگی این چنین نبود. همچنین نتایج، روند کاهشی را برای دبی بخصوص در ایستگاه های پائین دست تائید کردند. برای بخش طبقه بندی کاربری اراضی، نتایج نشان داد تغییرات عمده ای در کاربری منطقه بوده است. بطوریکه مساحت اراضی آبی، باغی و دیم بترتیب ۴۱۲، ۴۸۵ و ۶۷۲ درصد طی ۳۵ سال اخیر افزایش داشته است از طرفی نیز اراضی مرتعی با ۳۴ درصد کاهش همراه بوده اند. در نهایت بررسی رابطه تغییرات جریان رودخانه ها با تغییرات همزمان دما و بارش و یکبار با تغییرات همزمان دما، بارش و سطح اراضی آبی نشان داد که بیشترین همبستگی تغییرات دبی با تغییرات سطح کشت آبی و سپس با دما می باشد و در هیچ مورد با تغییرات بارش همبستگی معنی داری وجود نداشته است.