مقاله ارزیابی روند بیابان زایی و مدل سازی مکانی الگوی تغییرات کاربری اراضی در منطقه بیابانی دهلران استان ایلام با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۴۶ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی روند بیابان زایی و مدل سازی مکانی الگوی تغییرات کاربری اراضی در منطقه بیابانی دهلران استان ایلام با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاضل تصویر
مقاله آنالیز مولفه های اصلی
مقاله تفاضلNDVI
مقاله آنالیز مولفه های متعارف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرخی صالح
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی زاد حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پایش زمانی و دقیق تغییر عوارض سطح زمین برای درک روابط و کنش های متقابل بین انسان و پدیده های طبیعی به منظور تصمیم گیری بهتر خیلی مهم است. داده های سنجش از دور منابع اولیه ای هستند که به طور گسترده برای پایش تغییر در دهه های اخیر مورد استفاده واقع شده اند. در این مطالعه تصاویر لندست(MSS) سال ۱۹۷۵ و لندست(ETM+) سال ۲۰۰۳ با استفاده از شش تکنیک پایش تغییر در منطقه بیابانی دهلران استان ایلام با مساحت ۲۱۵۸۶۳ هکتار آنالیز شده اند. تکنیک های پایش تغییر مورد استفاده در این مطالعه شامل تفاضل تصویر، آنالیز مولفه های اصلی، تفاضل NDVI، آنالیز مولفه های متعارف، تفاضل تسلدکپ (روشنایی) و روش مقایسه پس از طبقه بندی بوده اند. در این مطالعه جهت تعیین آستانه در روش هایی که نیازمند تعیین آستانه هستند از روش آماری استفاده شده است و بر این اساس مشخص شده است که آستانه تغییر در منطقه مورد مطالعه با ۱ ± انحراف از میانگین قرار داشته است. پس از تعیین آستانه تغییر، مناطق دارای تغییرات کاهشی، افزایشی و بدون تغییر مشخص گردیده است. جهت ارزیابی دقت تکنیک های پایش تغییر پس از برداشت واقعیات زمینی که از طریق بازدید میدانی و تصاویر ماهواره ای Earth Google به دست آمد، از دقت کل و ضریب کاپا استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که روش تفاضل PCA2 با دقت کل ۸۵ و ضریب کاپای ۰٫۷۸ از بین تکنیک های پایش تغییر مورد استفاده در این مطالعه بیشترین دقت و روش تفاضل تسلدکپ (روشنایی) با دقت کل ۶۰ و ضریب کاپای ۰٫۵۳ کمترین دقت را در پایش تغییرات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه داشته اند.