مقاله ارزیابی روش نمونه برداری وجود یا عدم وجود برای تخمین تراکم جمعیت لاروها و دالان های لاروی Liriomyza sativae Blanchard روی خیار گلخانه ای در جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی روش نمونه برداری وجود یا عدم وجود برای تخمین تراکم جمعیت لاروها و دالان های لاروی Liriomyza sativae Blanchard روی خیار گلخانه ای در جیرفت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مگس مینوز برگ سبزی
مقاله پراکنش فضایی
مقاله محصولات گلخانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامور پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی روش نمونه برداری وجود یا عدم وجود (Presence–absence) در تخمین تراکم جمعیت لاروها و دالان های لاروی مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agrimyzidae) روی برگ های خیار گلخانه ای، طی دو فصل زراعی ۸۹ ۱۳۸۸ و ۹۰ ۱۳۸۹، از یک گلخانه تحقیقاتی در شهرستان جیرفت نمونه برداری هفتگی به عمل آمد. در ابتدا، با استفاده از شاخص تیلور، پراکنش فضایی لاروها و دالان های لاروی این حشره به طور جداگانه برآورد شد. بر اساس مقادیر ضریب تبیین و F، مدل تیلور برای برآورد پراکنش فضایی مگس مینوز مناسب بود و مقدار ضریب b برای لاروها از ۱۷۴٫۱ تا ۳۱۷٫۱ و برای دالان های لاروی از ۱۸۱٫۱ تا ۲۱۹٫۱ نوسان داشت. از ضرایب شاخص تیلور برای بررسی روش نمونه گیری وجود یا عدم وجود، در مدل ویلسون و روم استفاده شد. نتایج آزمون c2 نشان داد که بین فراوانی مورد انتظار و مشاهده شده برگ های آلوده در هر بار نمونه برداری، تفاوت معنی داری وجود ندارد. لذا، با استفاده از نسبت برگ های آلوده می توان میانگین تراکم جمعیت لاروها و دالان های لاروی آفت را با دقت مناسبی تخمین زد و بدین ترتیب مقدار زیادی در وقت و هزینه صرفه جویی کرد.