مقاله ارزیابی روایی و پایایی مقیاس گرفتاری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی روایی و پایایی مقیاس گرفتاری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرفتاری
مقاله مقیاس گرفتاری
مقاله روایی
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمرانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: سیادتیان سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: پیشداد روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در حال حاضر، مقیاس گرفتاری Gilbert و Allen جهت سنجش گرفتاری در کشورهای مختلف استفاده می شود. لذا این تحقیق با هدف تعیین روایی و پایایی مقیاس گرفتاری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
روش بررسی: تعداد ۱۶۲ نفر (۶۰ پسر و ۱۰۲ دختر) از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت تصادفی ساده انتخاب و به ابزار پژوهش پاسخ دادند. برای بررسی روایی مقیاس گرفتاری از روش های روایی محتوا، همبستگی گویه ها با نمره کل (تحلیل مواد)، همبستگی خرده آزمون ها با نمره کل (تحلیل عوامل) و به منظور بررسی پایایی مقیاس از روش های آلفای کرونباخ و پایایی تنصیفی استفاده شد. سطح معنی داری برابر با ۰٫۰۱ (۹۹% اطمینان) در نظر گرفته شد.
یافته ها: تحلیل مواد پرسشنامه نشان داد ضرایب همبستگی گویه ها با نمره کل در تمام موارد معنی دار و بین ۰٫۴۴-۰٫۷۶ متغیر است. ضریب همبستگی خرده مقیاس ها با نمره کل، برای خرده مقیاس گرفتاری بیرونی ۰٫۹۵ و خرده مقیاس گرفتاری درونی ۰٫۹۰ برآورد گردید (P<0.01) همچنین تحلیل عوامل؛ حکایت از وجود دو عامل عمومی داشت. علاوه بر این، پایایی درونی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خرده مقیاس های گرفتاری بیرونی و درونی به ترتیب ۰٫۹۲، ۰٫۸۷ و ۰٫۸۸ محاسبه شد. ضریب پایایی تنصیفی مقیاس، ۰٫۸۸ به دست آمد.
نتیجه گیری: در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد مقیاس گرفتاری از خصوصیات روان سنجی رضایت بخشی برای استفاده در دانشجویان ایرانی برخوردار است.