مقاله ارزیابی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرایند تحلیل شبکه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت دارایی و تامین مالی از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرایند تحلیل شبکه ای
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای سرمایه گذاران
مقاله فرایند تحلیل شبکه ای
مقاله رفتار منطقی
مقاله رفتار توده وار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی فرد حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فروغ نژاد حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنود مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی، یکی از موضوع های مهم در علم مالی است که در این خصوص، مالی استاندارد بر رفتار منطقی عاملان اقتصادی و وجود آربیتراژ و مالی رفتاری بر خطاهای رفتاری و محدودیت در آربیتراژ در بازارهای مالی تاکید دارد. هدف این مقاله، ارزیابی و رتبه بندی رفتارهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) است. برای ارزیابی و رتبه بندی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، از روش فرایند تحلیل شبکه ای و نرم افزار سوپر دسیژن استفاده شده است. همچنین، برای محاسبه نمره مقایسات زوجی معیارها و خوشه ها و روابط بین آنها از استاندارد امتیازدهی ساعتی استفاده شده و بر این مبنا پرشسنامه ای تهیه و برای خبرگان و فعالین بازار سهام ارسال شد و نمره هر مقایسه زوجی با محاسبه میانگین هندسی نمره های پرسشنامه ها به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در ۴۰ درصد رفتارها و تصمیمات خرید و فروش سهام، رفتار توده وار دارند و در ۳۳ درصد مواقع فرایند دقیق و تحلیلی را برای تصمیم خرید و فروش سهام انتخاب کرده، منطقی رفتار می کنند همچنین، حدود ۲۲ درصد رفتارهای سرمایه گذاران واکنشی و حدود ۵ درصد تصمیمات خرید و فروش سهام آنها شهودی است. بر اساس نتایج دیگر این پژوهش، عوامل مربوط به بازار سهام و آموزش و فرهنگ، بیش از سایر عوامل بر رفتارهای سرمایه گذاران موثر است.