مقاله ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) تحت تاثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های زعفران از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) تحت تاثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنه دختری
مقاله حاصلخیزی خاک
مقاله کود آلی
مقاله عملکرد کلاله
مقاله گیاه نقدینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی مقدم پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: خرم دل سرور
جناب آقای / سرکار خانم: امین غفوری افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: شباهنگ جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از نهاده های آلی و تراکم مطلوب بنه دو عامل زراعی برای دستیابی به عملکرد بهینه در زراعت زعفران هستند. به منظور بررسی تاثیر تراکم بنه در مقادیر مختلف کمپوست بستر قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد بنه، وزن گل و کلاله زعفران (Crocus sativus)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در فضای باز گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اجرا شد. فاکتورها شامل سه سطح کمپوست بستر قارچ (صفر، ۶۰ و ۱۲۰ تن در هکتار) و سه تراکم بنه (۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ بنه در متر مربع) بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده مقادیر کمپوست بستر قارچ و تراکم های بنه بر وزن خشک برگ و فلس، طول برگ، تعداد و قطر بنه، تعداد و وزن بنه در گروه های مختلف وزنی، تعداد و وزن تر گل و عملکرد اقتصادی زعفران معنی دار (P£۰٫۰۵) شد. با افزایش تراکم بنه، رشد و به تبع آن تولید گل و عملکرد زعفران کاهش یافت. به طوریکه با افزایش تراکم بنه از ۵۰ به ۱۵۰ بنه در متر مربع، وزن تر گل و عملکرد کلاله زعفران ۱۲ درصد کاهش یافت. با افزودن ۶۰ تن در هکتار کمپوست بستر قارچ، خصوصیات رویشی و به تبع آن عملکرد اقتصادی زعفران افزایش یافت و با افزودن بیش از این مقدار، کاهش خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران مشاهده شد. بیشترین وزن تر گل و عملکرد کلاله زعفران در مقدار ۶۰ تن کمپوست بستر در هکتار (به ترتیب برابر با ۵۵٫۰۵ و ۰٫۵۱ کیلوگرم در هکتار) و کمترین میزان آن برای شاهد (به ترتیب برابر با ۴۶٫۲۲ و ۰٫۴۳ کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد.