مقاله ارزیابی ذخائر صدف ونوس مخطط خشن (paphia cor Sowerby,1853) در منطقه گسیر، آب های ساحلی بوشهر، خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ذخائر صدف ونوس مخطط خشن (paphia cor Sowerby,1853) در منطقه گسیر، آب های ساحلی بوشهر، خلیج فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ذخائر
مقاله صدف ونوس
مقاله Paphia cor
مقاله بوشهر
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی اردشیر
جناب آقای / سرکار خانم: نیامیمندی نصیر
جناب آقای / سرکار خانم: تنگستانی عبدالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهای رشد، مرگ و میر طبیعی و فراوانی ذخائر صدف خوراکی ونوس مخطط خشن (Paphia cor) در منطقه گسیر، سواحل بوشهر (موقعیت جغرافیایی ۴۰′ ۵۰o شرقی و ۱۴′ ۲۹o شمالی) در یک دوره یک ساله ۱۳۸۷-۸۸ مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری ها هر دو ماه یک بار و در هنگام جزر کامل دریا انجام گردید. در هر منطقه تعدادی نقاط در خطوط عرضی و به شکل شکسته (زیگزاگ)، به طوری که کل منطقه را مورد پوشش قرار دهد، انتخاب گردید. نمونه برداری با کودرات و در خطوط عرضی با پرتاب یک یا دو کوادرات (۰٫۲۵ متر مربع) به صورت تصادفی انجام گردید. گروه های طولی نمونه ها هر دو ماه با کولیس و با دقت ۰٫۱ میلی متر اندازه گیری شد. طول اندازه گیری شده جهت محاسبات پارامترهای رشد و مرگ و میر استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های طولی با استفاده از نرم افزار LFDA انجام گردید. شوری، درجه حرارت در طول دوره تحقیق ثبت گردید. فراوانی نمونه های صدف در ماه های سرد، معتدل و گرم سال محاسبه گردید. جنس بستر سطح (در عمق ۲۰ سانتی متری) در منطقه زیست ونوس مخطط خشن نمونه برداری شد. پارامترهای رشد وان برتالانفی در این آبزی برابر ۰٫۸=K در سال، L¥=۵۵ میلی متر و t0=-0.45 تخمین زده شد. تخمین های زده شده مرگ و میر طبیعی (M) برابر با ۰٫۵۷ و حداکثر سن ۵۰ ماه محاسبه گردید. میانگین فراوانی این گونه ۸٫۸±۲٫۲ صدف در کوادرات با حداکثر در بهمن ماه و حداقل در آبان ماه تخمین زده شد. میانگین شوری و درجه حرارت به ترتیب ۴۱٫۳ در هزار و ۲۵٫۲ درجه سانتی گراد بود. بیش از ۸۸ درصد جنس بستر را سیلت و شن تشکیل داد. نتایج حاصل نشان دهنده اثر دو فاکتور درجه حرارت و جنس بستر بر رشد و پراکنش صدف ونوس مخطط خشن در منطقه مورد بررسی دارد.