مقاله ارزیابی دیدگاه دبیران علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مجری طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی پیرامون محتوای کتاب کارمایه معلمان در دروس فوق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۲۲ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی دیدگاه دبیران علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مجری طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی پیرامون محتوای کتاب کارمایه معلمان در دروس فوق
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتاب کارمایه معلمان در درس علوم تجربی
مقاله کتاب کارمایه معلمان در درس تعلیمات اجتماعی
مقاله بررسی محتوا
مقاله طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی دیدگاه دبیران علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مجری طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی پیرامون محتوای کتاب کارمایه معلمان در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی از نوع بررسی محتوا است. جامعه مورد مطالعه دبیران علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مجری طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی پایه دوم راهنمایی در استان های گلستان و سیستان و بلوجستان و شهر تهران است. از معلمان مجری طرح که تعداد آنها ۸۲ نفر بود و محتوای کتاب کارمایه های معلمان نمونه گیری به عمل نیامد و دیدگاه های کلیه معلمان مجری طرح پایه دوم درباره کل محتوای کتاب کارمایه های معلمان در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مورد مطالعه قرارگرفت. ابزار جمع آوری داده ها فهرست وارسی محتوای محقق ساخته کتاب کارمایه معلمان در درس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی بود که روایی آن با استفاده از روش محتوایی و قضاوت متخصصان و پایایی آن بر اساس درصد توافق بین ارزیابان مورد تایید قرار گرفت. واحد تحلیل محتوای درس با توجه به اهداف طرج بود. نتایج حاصل حاکی از این است که به اعتقاد دبیران علوم تجربی وتعلیمات اجتماعی پایه دوم مجری طرح محتوای کتاب کارمایه معلمان درحوزه هایی از قبیل کیفیت بخشی به تدریس معلمان، ارتقای فعالیت گروهی دانش آموزان در کلاس درس، تلفیق محتوا با آموزه های دینی، برجسته سازی نکات تربیتی موفق بوده است. اما در حوزه هایی از قبیل برخورداری از اهداف روشن و واضح، نظم منطقی، پوشش دادن محتوای کتاب های درسی، ارتقای نگرش ملی، تلفیق محتوا با آموزه های ملی، ارتقای دانش تخصصی معلم و ارتقای تعامل مثبت بین معلمان دروس مورد مطالعه با دانش آموزان موفقیت لازم را کسب نکرده است.