مقاله ارزیابی دوره های آموزش الکترونیکی علوم کتابداری و آرشیوی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۴۸ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی دوره های آموزش الکترونیکی علوم کتابداری و آرشیوی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش الکترونیکی
مقاله سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: وزیرپورکشمیری مهردخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اثربخشی دوره های آموزش الکترونیکی علوم کتابداری و آرشیوی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از نظر آموزش گیرندگان سنجیده شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است. ابزار پژوهش پرسشنامه ای با ۲۳ سوال در مقیاس طیف لیکرت است. فرضیه پژوهش با ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۰٫۹۸۱ تایید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و نرم افزار Excel 2007به تناسب متغیرها استفاده شد.
یافته ها: بیشترین امتیاز مربوط به ارائه و بیان اهداف کلی دوره های الکترونیکی با بیش از ۴۳ درصد، تسلط و احاطه علمی استادان به موضوع درس و محتوای علمی با ۴۰٫۵۲ درصد، نحوه سازماندهی و برنامه ریزی دوره ها با بیش از ۴۰٫۵۱ درصد، بیان مثال های کاربردی متناسب با موضوعات مورد بحث با بیش از ۳۷٫۵۰ درصد، با گزینه زیاد و در مقوله سازماندهی و برنامه ریزی اجرایی دوره ها بود.
نتیجه گیری: آموزش با استفاده از فناوری الکترونیکی نقش بسزایی در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموختگان داشته است و کاربران نیز به کارگیری روش های آموزش الکترونیکی را مثبت می دانند.