مقاله ارزیابی درونی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی درونی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه علوم آزمایشگاهی
مقاله دانشکده پیراپزشکی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی تهران
مقاله ارزیابی درونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: عین الهی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بوانی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارزیابی درونی نوعی خودارزیابی است که برای پی بردن به کمیت و کیفیت وضعیت آموزشی و پژوهشی گروه توسط واحد آموزشی انجام می شود. بهبود کیفیت آموزش هر دانشگاه وابسته به بهبود کیفیت گروه های آموزشی آن است. در این مطالعه ارزیابی درونی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سه حوزه اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که طی ده گام شامل: آشنا کردن اعضای هیات علمی با فرایند ارزیابی درونی، تشکیل کمیته ارزیابی درونی، توجیه اعضای هیات علمی این گروه، تدوین اهداف، عوامل و ملاک های ارزشیابی و نشانگرهای مناسب برای قضاوت درخصوص هر کدام از عوامل تدوین ابزارهای مورد نیاز برای گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، بحث و نتیجه گیری و تدوین گزارش و ارائه پیشنهاد انجام شد. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید.
یافته ها: نتایج مطالعه بیانگر آن بود که بیشترین میزان مطلوبیت کل در عامل دانشجویان ۹۰ درصد و کمترین میزان مطلوبیت کل در عامل دانش آموختگان با میزان ۷۵٫۲۵ درصد می باشد.
نتیجه گیری: عوامل مورد بررسی نشان می دهد گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی در وضعیت مطلوبی از نظر ارزیابی قرار دارد. پیشنهاد می شود یک بار دیگر ارزیابی درون بعد از ادغام دو دانشگاه نیز انجام تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود.