مقاله ارزیابی درونی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم، سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۸۶ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی درونی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم، سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه های خودسنجی
مقاله آموزش
مقاله سنجش آموزش
مقاله بهداشت حرفه ای
مقاله قم
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فرد هدی
جناب آقای / سرکار خانم: کوهپایی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارست یلدا
جناب آقای / سرکار خانم: بهنامی پور سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی نیا محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارزیابی درونی گروه های آموزشی قضاوت در مورد کیفیت و دستیابی به اهداف نظام آموزش را ممکن می سازد. در سیستم آموزشی دانشگاهی منظور از آموزش، ایجاد تغییرات مناسب و روزافزون در حاصل این سیستم، یعنی دانشجویان است. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت آموزشی، پژوهشی گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم و ارائه راهکار های اصلاحی جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در گروه بهداشت حرفه ای است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی در گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. ارزیابی درونی گروه بر اساس یک چارچوب استاندارد از ملاک ها و نشانگرها صورت گرفت. داده ها با استفاده از ۵ پرسشنامه پایا و روا با مقیاس رتبه ای ۳ درجه ای (برای دانشجویان، مدیر گروه، اعضای هیات علمی، دانش آموختگان، کارفرمایان و چک لیست امکانات و تجهیزات آموزشی، پژوهشی) گردآوری شد. داد ه ها با کمک آمار های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: گروه بهداشت حرفه ای از نظر عامل امکانات و تجهیزات در شرایط مطلوبی قرار داشت و در دیگر مولفه ها نیز دارای سطح نسبتا مطلوبی بود. به طورکلی نتایج نشان داد ارزیابی درونی گروه با امتیاز ۲٫۰۲ در سطح نسبتا مطلوبی بوده است.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، هرچند نتیجه ارزیابی درونی گروه در سطح نسبتا مطلوبی بوده است، اما به منظور رسیدن به سطح مطلوب آموزشی، پژوهشی گروه بهداشت حرفه ای، بایستی اصلاحات کاملتری صورت گیرد.