مقاله ارزیابی دانش و مهارت دانشجویان رشته های علوم پزشکی در مورد اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی (CPR) در حوادث و بلایا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی دانش و مهارت دانشجویان رشته های علوم پزشکی در مورد اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی (CPR) در حوادث و بلایا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احیاء قلبی ریوی (CPR)
مقاله دانش
مقاله مهارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: امینی نجمه الملوک
جناب آقای / سرکار خانم: پاکپورحاجی آقا امیر
جناب آقای / سرکار خانم: سنایی نسب هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی جهان حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف ارزیابی دانش و مهارت پایه دانشجویان چهار رشته از رشته های علوم پزشکی در زمینه اقدامات احیای قلبی ریوی انجام گردید.
روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، دانش و مهارت ۳۲۰ نفر از دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی رشته های پزشکی و پرستاری که آموزش های اختصاصی مربوط به CPR را در طول دوران تحصیل خود دریافت می کنند و رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و بهداشت عمومی (غیربالینی) که آموزش های نسبتا مرتبط را در این زمینه دریافت کرده بودند با استفاده از پرسشنامه خود گزارشی مورد سنجش قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با آزمون های آماری نظیرANOVA ، Chi2 آزمون دقیق فیشر و آزمون t مستقل و با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: اکثر شرکت کنندگان مونث بودند. میانگین سنی نمونه های پژوهش ۲۲٫۵±۲٫۹ سال بود. دانشجویانی که آموزش اختصاصی در زمینه اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی دریافت کرده بودند نسبت به دانشجویان رشته های بهداشتی مرتبط، دانش بیشتری در زمینه اقدامات  CPRداشتند (P<0.001) ولی دانش آنها تا سطح مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. نمره مربوط به مهارت گزارش شده توسط اکثر دانشجویان شرکت کنندگان بالاتر از نمره حاصل از دانش آنها بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که گرچه اغلب دانشجویان رشته های بالینی در مقایسه با دانشجویان غیر بالینی، دانش نسبتا خوبی در مورد عملیات احیاء قلبی ریوی دارند ولی عموما مهارت خود را بدون تناسب با دانش، بیش برآورد می نمایند. این مساله همراه با نیاز به بازنگری در دوره های آموزشی مربوطه باید مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرد.