مقاله ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی عملکرد دانه سورگوم تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته در میبد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی عملکرد دانه سورگوم تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته در میبد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم دانه ای
مقاله تاریخ کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد
مقاله کیفیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی محمودآبادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری زینب
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در راستای مطالعه ویژگی های کمی و کیفی عملکرد دانه سورگوم (رقم سپیده) تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته تحقیقی در بهار سال ۱۳۸۸در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. سه تاریخ کاشت (۳٫۱۵، ۳٫۳۰ و ۴٫۱۴) به عنوان سطوح عامل اصلی و تراکم های ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰ هزار بوته در هکتار به عنوان سطوح عامل فرعی انتخاب گردیدند. در این آزمایش صفات عملکرد دانه، تعداد پانیکول در متر مربع، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و درصد پروتئین دانه مورد ارزیابی واقع شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اثر تراکم های مختلف بوته بر عملکرد دانه، ،تعداد دانه در پانیکول، تعداد پانیکول در متر مربع، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و درصد پروتئین دانه دارای اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد، می باشد و با افزایش تراکم، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در پانیکول و پروتئین دانه به طور معنی داری کاهش نشان دادند، ولی عملکرد دانه و تعداد پانیکول در متر مربع با بالا رفتن تراکم افزایش پیدا کردند. نتایج آزمایش نشان دادکه از بین تراکم های فوق مناسب ترین آن تراکم ۱۵۰ هزار بوته در هکتار می باشد و تاریخ کاشت ۴٫۱۴ از دو تاریخ کاشت دیگر برتر بوده و بیشترین عملکرد دانه به میزان ۲٫۷۶ تن در هکتار از تاریخ کاشت ۴٫۱۴ به دست آمد. در نتیجه پیشنهاد می شود برای کشت سورگوم دانه ای رقم سپیده در استان یزد و مناطق مشابه از تراکم ۱۵۰ هزار بوته در هکتار در محدوده تاریخ کاشت ۱۴ تیر تا ۱ مرداد استفاده شود.