مقاله ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی و گروه بندی برخی ارقام زیتون در استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۶۲۳ تا ۶۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی و گروه بندی برخی ارقام زیتون در استان زنجان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیتون
مقاله نسبت گوشت به هسته
مقاله درصد روغن
مقاله تجزیه خوشه ای
مقاله تجزیه به مولفه های اصلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسکندری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صبا جلال
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی خصوصیات میوه و گروه بندی ارقام زیتون، آزمایشی روی بیست رقم زیتون طی دو سال (۱۳۹۰-۱۳۸۹) در ایستگاه تحقیقات زیتون گیلوان (زنجان) انجام شد. آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان با طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. گروه بندی ارقام بر اساس صفات وزن تر و خشک میوه، نسبت گوشت به هسته و درصد روغن با استفاده از تجزیه خوشه ای و تجزیه به مولفه های اصلی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی داری میان رقم، سال و اثر متقابل برای اکثر صفات نشان داد. بر اساس نتایج تجزیه خوشه ای و تجزیه به مولفه های اصلی، ارقام از نظر صفات ارزیابی شده به خوبی از یک دیگر تفکیک شدند. بر این اساس، ارقام کاریدولیا، پیکوآل، ولیوتیکی و کایسی بیشترین وزن میوه و نسبت گوشت به هسته را داشتند و به عنوان ارقام مناسب کنسروی و ارقام کایلته، کرونائیکی، آربکین، لچینو، بلیدی و نبالی با درصد بالای روغن به عنوان ارقام روغنی شناسائی شدند. تنوع ژنتیکی موجود از نظر صفات مورد مطالعه امکان گزینش والدین برای پیشبرد برنامه های به نژادی را از طریق دورگ گیری فراهم می کند، هر چند تعیین میزان وراثت پذیری این صفات برای انجام این کار ضروری به نظر می رسد.