مقاله ارزیابی خدمات مرجع الکترونیکی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی منطقه مرکزی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی خدمات مرجع الکترونیکی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی منطقه مرکزی کشور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات الکترونیکی
مقاله خدمات مرجع الکترونیکی
مقاله کتابخانه های دانشگاهی
مقاله وب سایت های کتابخانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در این مقاله خدمات مرجع الکترونیکی در وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاهی منطقه مرکزی کشور بررسی و مقایسه شده است.
روش /رویکرد پژوهش: روش پژوهش توصیفی است. برای گردآوری داده ها از چک لیست استاندارد در بررسی خدمات مرجع الکترونیک استفاده شد. جامعه آماری شامل وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی منطقه مرکزی کشور بود.
یافته ها: وب سایت ها در زمینه خدمات ناوبری و پیوند به منابع الکترونیک بهترین عملکرد را داشته اند؛ در خدمات ناوبری ۷۹٫۱۶ درصد و در پیوند به منابع الکترونیک ۶۳٫۳۳ درصد این خدمات را ارائه کرده اند. هیچ یک از وب سایت ها خدمت تراکنش همزمان ارائه نکرده اند. وب سایت کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، و صنعتی اصفهان رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند.
نتیجه گیری: میزان ارائه خدمات مرجع دیجیتال در وب سایت کتابخانه های موردنظر بهتر از متوسط بود، اما فاصله عملکرد آنها با عملکرد وب سایت های کتابخانه ها در کشورهای پیشرفته فاحش است.