مقاله ارزیابی خاصیت ضد میکروبی گیاهان دارویی مورتلخ و سداب ترکه ای بر باکتری شیگلا دیسانتریه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی خاصیت ضد میکروبی گیاهان دارویی مورتلخ و سداب ترکه ای بر باکتری شیگلا دیسانتریه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله شیگلا دیسانتریه
مقاله هاله عدم رشد
مقاله گیاه دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت حقیقی عالیه
جناب آقای / سرکار خانم: برجیان امیر
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شیگلوز یکی از بیماری های منحصر به فرد انسانی است که مخزن حیوانی ندارد. این بیماری عامل اسهال عفونی است که ۱۵۰ میلیون مورد ابتلا و ۶۰۰ هزار مورد مرگ سالیانه در دنیا را به دنبال دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر ضدباکتریایی اسانس دو گیاه مورتلخ و سداب ترکه ای بر روی شیگلا دیسانتریه انجام شده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت تجربی بر روی سر شاخه های گلدار دو گیاه مورتلخ و سداب ترکه ای جمع آوری شده از رویشگاه های طبیعی در شهرستان لارستان انجام شد. پس از اسانس گیری با دستگاه کلونجر، ترکیبات موجود در گیاهان با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی همراه با طیف سنجی جرمی (GC-MS) شناسایی شدند. به منظور تعیین حساسیت باکتری نسبت به اسانس گیاهان دارویی از روش انتشار دیسک استفاده گردید.
یافته ها: بیشترین و کمترین قطر هاله عدم رشد به ترتیب در تیمار با غلظت اسانس ۲۰ و ۰٫۶۲۵ میکرولیتر بر دیسک مشاهده گردید. مقایسه میانگین اثر ضدباکتریایی دو گیاه و قطر هاله عدم رشد در باکتری شیگلا دیسانتریه نشان داد که بین دو گیاه در سطح ۵ درصد از نظرآماری اختلاف معنی داری وجود دارد. به طوری که اثر ضدباکتریایی گیاه سداب ترکه ای (۱۳٫۷۸a) بیشتر از گیاه مور تلخ (۱۱٫۳۳b) بود.
نتیجه گیری: با توجه به خاصیت ضد میکروبی اسانس های مورد بررسی، ارزیابی گسترده تر بر روی سایر ویژگی ها وترکیبات جزیی تر گیاهان یاد شده به منظور استفاده درمانی پیشنهاد می گردد.