مقاله ارزیابی حفاظت در ترادف ژن carD و استفاده از آن در تشخیص سریع مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی حفاظت در ترادف ژن carD و استفاده از آن در تشخیص سریع مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
مقاله ژن CarD
مقاله سکوئنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیراینده مینا
جناب آقای / سرکار خانم: نظری راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندزادگان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع پور مانا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: سرعت رشد سلولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس وابسته به رونویسی rRNA است که در مایکوباکتریوم توسط ژن carD کنترل می-شود. هدف این تحقیق، ارزیابی حفاظت در ترادف ژن carD و استفاده از آن در تشخیص سریع سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی متفاوت است.
مواد و روش ها: ژنوم تخلیص شده ۳۸ سویه بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با الگوی مقاومت دارویی مختلف انتخاب شدند. پرایمرهای مورد نظر، با تعیین ژن های بالادست و پایین دست جهت تکثیر کامل ژن carD طراحی و با نرم افزارهای مربوطه ارزیابی شدند. با محاسبه دمای ذوب، دمای اتصال و برنامه PCR تنظیم شد. وجود ژن تکثیر شده با کمک الکتروفورز تایید گردید. ژن، خالص سازی شده و مورد سکانس (توالی یابی) قرار گرفت.
یافته ها: بررسی نتایج تعیین توالی نشان داد که ژن carD در نمونه های مختلف کلینیکی و سویه استاندارد، یکسان بوده و الگوی مشابه ای دارد. در این تحقیق مشخص گردید که دامین TRCF درمنطقه N ترمینال پروتئین carD در سویه های مورد مطالعه کاملا حفاظت شده است.
نتیجه گیری: این تحقیق، اولین مطالعه روی ژن card در سویه های بالینی می باشد. نتیجه سکانس، تعیین کننده وجود حفاظت در این ژن بود. با توجه به اهمیت این ژن در زندگی باکتری و عدم تغییر در توالی آن، در مطالعات آینده این ژن به عنوان هدفی مناسب برای تشخیص سریع و نیز طراحی یک مهار کننده ضد میکوباکتریوم پیشنهاد می گردد.