مقاله ارزیابی حساسیت زمین لغزش در حوضه های کوهستانی نیمه خشک، با استفاده از روش های آماری و مدل وزنی شاهد (مطالعه موردی: حوضه زهکشی سعیدآباد چای- شمال غرب ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات جغرافیایی از صفحه ۲۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی حساسیت زمین لغزش در حوضه های کوهستانی نیمه خشک، با استفاده از روش های آماری و مدل وزنی شاهد (مطالعه موردی: حوضه زهکشی سعیدآباد چای- شمال غرب ایران)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمین لغزش
مقاله ارزیابی حساسیت
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقاله روش های آماری
مقاله مدل وزنی شاهد
مقاله حوضه زهکشی سعیدآباد چای
مقاله شمال کوهستان سهند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، ارزیابی و ترسیم نقشه حساسیت زمین لغزش در یکی از حوضه های کوهستانی مناطق نیمه خشک شمال غرب کشور، یعنی حوضه زهکشی سعیدآباد چای در دامنه شمالی توده آتشفشانی سهند است. برای این منظور، از روش آماری دو متغیره (BSA)، مدل وزنی شاهد (WEO)، سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار Arc/View استفاده شد. نتایج این ارزیابی نشان می دهد که در کل، از بین عوامل علتی مورد نظر، عامل شیب با SfW=3.965 کاربری اراضی SfW=0.759، فاصله از جاده SfW=1.498، سنگ شناسی SfW=0.424، بارش SfW=0.388 و فاصله از روستا SfW=0.161 با وقوع زمین لغزش ها همبستگی مثبت دارند و عوامل فاصله از گسل و فاصله از آبراهه به ترتیب با وزن های =-۰٫۰۰۶fWS و SfW=-0.325 دارای رابطه معکوس با ناپایداری دامنه های حوضه مورد مطالعه هستند. بر اساس مدل وزنی شاهد، ۴۳٫۱۱۶ درصد مساحت حوضه زهکشی سعیدآباد چای از نظر حساسیت به زمین لغزش در پهنه های متوسط تا بسیار زیاد قرار دارد. شاخص (Li) مناسب بودن مدل برازش داده را نشان می دهد. برمبنای این شاخص، در حدود ۹۲ درصد زمین لغزش ها در محدوده های با حساسیت متوسط تا خیلی زیاد اتفاق افتاده اند.