مقاله ارزیابی حاصلخیزی خاک دشت اردبیل برای گندم و سیب زمینی بر اساس برخی ویژگی های شیمیایی خاک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی حاصلخیزی خاک دشت اردبیل برای گندم و سیب زمینی بر اساس برخی ویژگی های شیمیایی خاک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل سلسله مراتبی
مقاله حاصلخیزی
مقاله سیب زمینی
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی آرپاچائی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعلی عوری اباذر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی مجد کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی نصرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کشاورزی مدرن امروزه، تهیه نقشه حاصلخیزی خاک جهت برنامه ریزی بهتر برای استفاده از کودهای شیمیایی و بهره برداری از خاک ضروری است. هدف از این تحقیق ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس برخی ویژگی های شیمیایی در دشت اردبیل با 136 نقطه مطالعاتی می باشد که بدین منظور در محیط نرم افزار ArcGIS9.3، درون یابی با کریجینگ بین نقاط صورت گرفت و نقشه اولیه هر یک از پارامترها شامل فسفر، پتاسیم، نیتروژن، کربن آلی، pH و EC تهیه و گروه بندی شدند. سپس از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی پارامترها استفاده شد. از ترکیب نقشه این پارامترها از طریق امتیازدهی فاکتوریل، نقشه ها نهایی حاصلخیزی برای گیاه گندم و سیب زمینی تهیه و طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد که به ترتیب ۲۱٫۶۲، ۳٫۶ و ۷۴٫۸۴ درصد از منطقه مورد مطالعه در تناسب ضعیف، متوسط و خوب از لحاظ حاصلخیزی خاک جهت کشت گندم است. در حالی که نتایج برای سیب زمینی در مقایسه با گندم نشان داد که به ترتیب ۵۲٫۴۵، ۷٫۱۹ و ۴۰٫۳۴ درصد از منطقه مورد مطالعه در تناسب ضعیف، متوسط و خوب قرار می گیرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تهیه نقشه حاصلخیزی خاک برای محصولات مختلف به شکلی که بیان شد می تواند ما را در مدیریت مناسب اراضی و کوددهی ها کمک نماید.