مقاله ارزیابی جو سازمانی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی منطقه شمال ایران با ابزار بین المللی کلایمت کوآل (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی جو سازمانی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی منطقه شمال ایران با ابزار بین المللی کلایمت کوآل (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازمانی
مقاله کتابخانه های پزشکی
مقاله کلایمت کوآل
مقاله مرکز دانشگاهی پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یمین فیروز موسی
جناب آقای / سرکار خانم: نوشین فرد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حریری نجلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: جو سازمانی مناسب که همان مجموعه ویژگی های یک سازمان می باشد، منبعی مهم در تامین سلامت روانی کارکنان است که در بهبود روحیه و مشارکت در تصمیم گیری و نیز خلاقیت و نوآوری آنان تاثیرگذار است. این مطالعه به منظور ارزیابی جوسازمانی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی منطقه شمال کشور بر اساس شاخص های کلایمت کوآل انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه به صورت پیمایشی و مقطعی در سال ۱۳۹۱ بر روی کلیه کارکنان کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی منطقه شمال ایران (بابل، ساری، گرگان و گیلان) انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که بر اساس ۹ شاخص مطرح در ابزار کلایمت کوآل طراحی گردید، استفاده شد. حداقل و حداکثر نمره کل جو سازمانی در این ابزار به ترتیب ۳۶ و ۲۵۲ و در هر یک از شاخص ها به ترتیب ۴ و ۲۸ بوده است و بر این اساس کتابخانه های آموزشی و درمانی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین نمره کل جو سازمانی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی منطقه شمال ایران ۵۱٫۱۵±۱۰۳٫۰۶ بدست آمد. از بین ۹ شاخص، بالاترین میانگین نمره به جو خدمت به مشتری (۴٫۴۲±۱۴٫۶۱) و کمترین نمره به شاخص جو کار گروهی (۲٫۶۵±۱۰) تعلق گرفت. وضعیت جو سازمانی در کتابخانه های ۴ دانشگاه مورد بررسی تفاوت معنی داری با همدیگر داشتند (p=<0.05). همچنین جو سازمانی در کتابخانه های آموزشی مطلوب تر از کتابخانه های بیمارستانی (درمانی) بوده است (p=<0.05).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که جوسازمانی کتابخانه های آموزشی در حد مطلوبی قرار دارد.