مقاله ارزیابی توان چند گونه زراعی در کاهش آلودگی خاک به فلز سنگین کادمیوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی توان چند گونه زراعی در کاهش آلودگی خاک به فلز سنگین کادمیوم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاه پالایی
مقاله فلز سنگین
مقاله کادمیوم
مقاله گونه های زراعی
مقاله محتوی کلروفیل
مقاله سوپر اکسید دیسموتاز و بیومارکر مالون دی آلدهید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری افشین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور ارزیابی چند گونه زراعی در کاهش آلودگی فلز سنگین کادمیوم در خاک های آلوده، در شرایط گلخانه ای در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال ۸۹- ۱۳۸۸ به اجرا در آمد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل میزان کادمیوم خاک در سه سطح (صفر، ۴۰ و ۸۰ میلی گرم در کیلوگرم) و گونه های زراعی در سه سطح (یونجه یکساله (Medicago rigidula)، ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa) و کلزا(Barassica napus) ) بود. نتایج آزمایش نشان داد میزان کادمیوم خاک بر روی کلیه صفات مورد مطالعه اثر معنی داری داشته است. در حالیکه گونه های زراعی فقط روی میزان کادمیوم در اندام های هوایی، بیومارکر بیوشیمیایی مالون دی آلدهید و کلروفیل a تاثیرگذار بوده است. در بین گونه های زراعی مختلف، کلزا با ۳۴٫۱۹ میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک و ماشک با ۱۹٫۲۳ میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک به ترتیب بالاترین و کمترین میزان غلظت کادمیوم در اندام های هوایی را بخود اختصاص دادند. ماشک با ۴٫۰۲ میلی گرم درگرم وزن تازه و یونجه با ۳٫۷۶ میلی گرم در گرم وزن تازه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان کلروفیل a را بخود اختصاص دادند. همچنین، کلزا با ۳۷٫۱۳ میکرو مول در گرم وزن تازه و یونجه با ۳۳٫۷۰ میکرو مول در گرم وزن تازه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بیومارکر بیوشیمیایی مالون دی آلدهید را بخود اختصاص دادند. نتایج آزمایش نشان داد دوز ۸۰ میلی کرم کادمیوم در کیلوگرم وزن خشک خاک، بیشترین میزان کادمیوم در اندام های هوایی و مالون دی آلدهید را به ترتیب با ۵۵٫۵۱ میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک و ۳۸٫۷۲ میکرو مول در گرم وزن تازه بخود اختصاص داد و کمترین این صفات متعلق به تیمار شاهد بود. با افزایش میزان کادمیوم در خاک، میزان آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) و محتوی کلروفیلa, b  و a+b کاهش یافت.