مقاله ارزیابی توان زیست پالایی سرب در خاک توسط نهال های کاج جنگلی Pinus sylvestris که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی توان زیست پالایی سرب در خاک توسط نهال های کاج جنگلی Pinus sylvestris
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی خاک
مقاله گیاه پالایی
مقاله سرب
مقاله کاج جنگلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مداح سیده مهدخت
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل پور بابک
جناب آقای / سرکار خانم: شیروانی انوشیروان
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبی فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزه فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه آلودگی فلزات سنگین در بیوسفر مشکلات زیست محیطی ایجاد کرده است. تکنیک گیاه پالایی (Phytoremediation) عبارت است از استفاده از گیاهان در رفع آلودگی ها از محیط و انتقال بی ضرر آنها که با استفاده از تجمع فلزات سنگین در بافت ها و اندام های مختلف گیاه امکان پذیر است.
۴۵ نهال سه ساله کاج جنگلی Pinus sylvestris در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۰ در شرایط یکسان در کرج مستقر گردید. با استفاده از نمک نیترات سرب و آب مقطر محلول هایی در غلظت های صفر (شاهد) ۸۰۰، ۱۶۰۰ میلی گرم در کیلوگرم تهیه گردید و به طور یکنواخت طی دو نوبت در اواخر خردادماه به خاک هر نهال اضافه شد. سنجش میزان سرب در عصاره های حاصل از اندام های ریشه، ساقه و برگ و همچنین خاک گلدان ها در پایان آبان به کمک دستگاه ICP انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه در قالب طرح کامل تصادفی در ۱۵ تکرار آنالیز و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان داد که گونه P. sylvestris برای گیاه پالایی سرب گونه مناسبی است در غلظت ۸۰۰ ppm میزان ﺗﺠﻣﻊ سرب در ریشه و ساقه بیشتر است، درحالی که در غلظت ۱۶۰۰ ppm بیشترین میزان انباشت سرب در ریشه و برگ است. مقایسه افق های مختلف خاک نشان داد عنصر سرب بیشتر در افق سطحی تجمع یافته است.