مقاله ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه سطحی جنگل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: منطقه دادآباد در استان لرستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه سطحی جنگل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: منطقه دادآباد در استان لرستان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله توان اکولوژیکی
مقاله GIS
مقاله توسعه سطحی
مقاله جنگل
مقاله دادآباد
مقاله لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادزاده فردین
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی کفاکی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: متاجی اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنچه در فرآیند ارزیابی توان اکولوژیک مد نظر قرار می گیرد، تاثیر متقابل منابع اکولوژیک پایدار و ناپایدار است که به صورت ویژگی های هر اکوسیستم خرد اثرات متقابل بر یکدیگر و محیط زیست می گذارند، لذا ذکر این نکته ضروری است که بهره مندی از طبیعت به گونه ای که کمترین زیان به محیط وارد شود و در کنار آن بهترین بهره وری برای انسان به دست آید، مدنظر است. این امر تنها در صورتی امکان پذیر است که تمامی عوامل و پدیده های دخیل در محیط زیست مد نظر قرار گیرند. به همین منظور در این تحقیق یکی از زیر حوزه های کرخه به نام زیر حوزه دادآباد واقع در استان لرستان، جهت ارزیابی توان اکولوژیک به منظور توسعه سطحی جنگل بر اساس اصول آمایش سرزمین، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)  مورد مطالعه قرار گرفت. بر این اساس ابتدا مطالعات پایه انجام، و نقشه های موضوعی منطقه تهیه و سپس رقومی سازی شد. پس از آن تجزیه و تحلیل، جمع بندی و روی هم گذاری لایه ها در محیط GIS انجام شد و در نهایت نقشه واحد های زیست محیطی منطقه با ۱۵۸۱ واحد به دست آمد. در مرحله بعد با شناسایی محدودیت های مطلق و دایمی موجود در هر شاخص و استفاده از منطق بولین، مناطق دارای محدودیت از نقشه واحدهای زیست محیطی اولیه حذف و تعداد ۱۱۱۰ واحد با مساحتی در حدود ۱۷۴۸۲ هکتار، بدون محدودیت جهت ارزیابی توان اکولوژیک به منظور توسعه سطحی جنگل به دست آمد. سپس ارزش های کیفی کدبندی شده در جدول اطلاعات توصیفی مربوط به هفت شاخص شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا، عمق خاک، بافت خاک، میزان موادی آلی خاک و فرسایش پذیری به عنوان شاخص های اصلی جهت توسعه سطحی جنگل انتخاب و با استفاده از مقیاس دو قطبی فاصله ای، تبدیل به مقادیر کمی شدند. سپس با استفاده از نرم افزار EC و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ابتدا ساختار سلسله مراتبی برای شاخص های مورد نظر تهیه و اهداف، معیارها و ارتباط بین آنها مشخص گردید. در مرحله بعد وزن شاخص ها، امتیاز دهی به شاخص ها و بررسی سازگاری منطقی قضاوت ها مشخص گردید. وزن نهایی هر شاخص با استفاده از روش SAW تعیین شد. سپس با جمع بندی تمامی ارزش های بدست آمده برای هر رکورد اطلاعاتی، تاثیر متقابل تمامی شاخص های مربوط به یک رکورد اطلاعاتی به صورت یک ارزش نهایی حاصل شد. قابلیت اراضی برای توسعه جنگل در چهار طبقه توان کلاسه بندی گردید و در جدول اطلاعات توصیفی بر اساس طبقه بندی صورت گرفته، ارزش نهایی مربوط به رکورد های اطلاعاتی کد گذاری گردید. منطقه مورد مطالعه دارای سه طبقه توان ۱، ۲، ۳ و فاقد طبقه توان ۴ می باشد. در مرحله آخر با توجه به بررسی های انجام شده طبقه توان ۱ و ۲ برای انجام برنامه ریزی جهت توسعه سطحی جنگل انتخاب و با توجه به گونه های انتخابی، نقشه قابلیت توسعه برای هر گونه تهیه گردید.