مقاله ارزیابی توانایی کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae درمقابل موریانه Isoptera : Termitidae) Microcerotermes diversus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی توانایی کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae درمقابل موریانه Isoptera : Termitidae) Microcerotermes diversus)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیست سنجی
مقاله قارچ بیمارگر حشرات
مقاله کنترل بیولوژیک
مقاله موریانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب ‌پور بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مخرب ترین موریانه در استان خوزستان گونه Microcerotermes diversus (Isoptera : Termitidae) می باشد. در این پژوهش توانایی کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae، جدایه سراوان (DEMI 001) در مقابل موریانه M. diversus در ازمون زیست سنجی غیرانتخابی به دو روش آغشته سازی کاغذ صافی و غوطه ورسازی موریانه ها در سوسپانسیون اسپور قارچ و همچنین در آزمون زیست سنجی انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که غلظت و زمان کشندگی در روش اغشته سازی مقادیر بالاتری را در مقایسه با روش غوطه ورسازی دارند. کمترین میزان LC50 و LT50 مربوط به آزمون زیست سنجی غیرانتخابی به روش غوطه ورسازی بود که به ترتیب برابر با ۳٫۱´۱۰۴ اسپور در میلی لیتر و ۱٫۰۲ روز بودند. میزان تغذیه از کاغذ صافی تیمار شده و تیمار نشده در آزمون انتخابی به خوبی نشان داد که سوسپانسیون اسپور قارچ مورد نظر در غلظت های مورد استفاده در این تحقیق برای موریانه هدف دورکنندگی نداشت. در مجموع این پژوهش نشان داد که میزان کشندگی قارچ بیمارگر M. anisopliae در مقابل موریانه M. diversus با روش ارائه قارچ در جمعیت ارتباط دارد.