مقاله ارزیابی توابع انتقالی در شبیه سازی شاخه جذبی منحنی مشخصه آب خاک و منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی توابع انتقالی در شبیه سازی شاخه جذبی منحنی مشخصه آب خاک و منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توابع انتقالی
مقاله شاخه جذبی منحنی مشخصه آب خاک
مقاله هدایت هیدرولیکی غیراشباع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی قلعه جوق سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: نیشابوری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل کردن حرکت آب و انتقال املاح در ناحیه غیراشباع، مستلزم شناخت ویژگی های هیدرولیکی خاک مانند منحنی های مشخصه آب خاک و هدایت هیدرولیکی غیراشباع آن می باشد. اندازه گیری مستقیم این ویژگی های هیدرولیکی با استفاده از روش های صحرایی و آزمایشگاهی که به نام روش های مستقیم شناخته شده اند بسیار پرهزینه و وقت گیر هستند. تعیین غیرمستقیم این ویژگی ها با استفاده از توابع انتقالی به عنوان جایگزین مناسب روش های مستقیم مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بیش تر در مطالعات مختلف از توابع انتقالی به منظور برآورد شاخه دفع آب منحنی مشخصه آب خاک استفاده می گردد. ارزیابی توابع انتقالی به منظور برآورد شاخه جذبی منحنی مشخصه آب خاک به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور در این مطالعه دقت نرم افزارهای رزتا، سویل پار، توابع انتقالی راولز و براکنسیک و سکستون و همکاران در برآورد شاخه جذبی منحنی مشخصه آب خاک و همچنین هدایت هیدرولیکی غیراشباع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. به منظور اندازه گیری شاخه جذبی منحنی مشخصه آب خاک و هدایت هیدرولیکی غیراشباع از روش صحرایی شانی، معروف به روش قطره چکان، استفاده شد. مقادیر معیارهای آماری شامل RMSE، MAE و E’ به منظور مقایسه دقت توابع انتقالی در برآورد منحنی مشخصه جذب و هدایت هیدرولیکی غیراشباع مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد منحنی مشخصه آب خاک شبیه سازی شده با توابع انتقالی ذکر شده، تطابق مناسبی با شاخه جذبی منحنی مشخصه آب خاک اندازه گیری شده ندارند. مقایسه مقادیر معیارهای آماری بیانگر آن بود که مدل های هدایت هیدرولیکی غیراشباع کمپل و بروکز و کوری که پارامترهای آن با توابع انتقالی راولز و براکنسیک برآورد شده است عملکرد نسبی بهتری نسبت به سایر توابع انتقالی دارند.