مقاله ارزیابی تنوع ژنوتیپ های سیاه تاغ بر اساس صفات مورفولوژیکی (Haloxylon aphyllum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تنوع ژنوتیپ های سیاه تاغ بر اساس صفات مورفولوژیکی (Haloxylon aphyllum)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاغ
مقاله تنوع
مقاله پتانسیل ژنتیکی
مقاله ژنوتیپ
مقاله صفات مورفولوژیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی ندوشن حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی محمدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: پورمیدانی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی پتانسیل ژنتیکی و تنوع موجود در جمعیت های مختلف تاغ، آزمایشی بر روی ژنوتیپ های مختلف سیاه تاغ جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی حسین آباد قم در سال ۱۳۸۵ انجام شد. در این تحقیق صفات مختلف مورفولوژیک سال هفتم آزمایش مانند ارتفاع، قطر تنه اصلی، زنده مانی، قطر بزرگ تر و کوچک تر تاج پوشش، تعداد انشعابات در تنه اصلی، ارتفاع اولین انشعاب، خسارت موریانه، آلودگی به پسیل و پشه گالزا بر روی ۱۵ نتایج از هر یک از ۲۷ ژنوتیپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، ژنوتیپ ها برای صفات ارتفاع گیاه سیاه تاغ، قطر بزرگ و کوچک تاج پوششی و قطر تنه اختلاف معنی داری نشان دادند. هم چنین بین بیش تر صفات همبستگی معنی داری وجود داشت. در تجزیه خوشه ای عموما ژنوتیپ های هر استان با هم هستند به طوری که ژنوتیپ های استان یزد در یک گروه، ژنوتیپ های استان کرمان با هم و بیش تر ژنوتیپ های استان سیستان و بلوچستان در یک دسته هستند. این دسته بندی با تعداد استان هایی که بذر از آن جا جمع آوری شده است هماهنگی بسیار بالایی نشان می دهد. ژنوتیپ شماره ۱۸ از سیستان، در تجزیه خوشه ای در دسته چهارم قرار گرفت که باید در برنامه های اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.