مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در چند استان شمالی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۳۸۹ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در چند استان شمالی ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شانکر باکتریایی
مقاله Pseudomonas syringae pv. syringae
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله درختان میوه هسته دار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی واله
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک قنبری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باکتری   Pseudomonas syringae pv. Syringae (Pss) عامل بیماری های بسیاری روی محصولات زراعی و باغی می باشد یکی از مهم ترین بیماری های ناشی از این باکتری شانکر، لکه برگی و نکروز پوست در درختان میوه هسته دار (هلو، شلیل، زردآلو، آلو و گیلاس) است. به منظور بررسی همسانی یا تنوع جدایه های عامل بیماری، طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۸ از باغات درختان میوه هسته دار واقع در مناطق مختلف استان های اردبیل، گیلان، مازندران و خراسان رضوی نمونه برداری صورت گرفت. باکتری های جدا شده از بافت های آلوده جوانه، برگ، شاخه و تنه بر اساس آزمون های گروه LOPAT و GATTa،Pss  شناسایی شدند. تعداد ۷۰ جدایه مورد بررسی های فنوتیپی (مورفولوژیکی، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی) و الکتروفورز پروتئین های سلولی (SDS-PAGE) قرار گرفتند. جدایه ها از نظر خصوصیات فنوتیپی و الگوی پروتئین های سلولی اختلاف های جزئی نشان دادند. جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی،DNA  ژنومی جدایه ها استخراج و در واکنش زنجیره ای پلیمراز (rep-PCR) با استفاده از آغازگرهای ERIC و REP بررسی شد. آنالیز خوشه ای نتایج به دست آمده نشان داد که در ERIC-PCR در سطح تشابه ۷۵ درصد، جدایه ها به ۸ گروه و باREP-PCR  به ۵ گروه و با ترکیب همه آغازگرها به ۹ گروه تقسیم شدند. نتایج نشانگر وجود تنوع ژنتیکی درون جدایه های Pss عامل بیماری شانکر درختان میوه هسته دار بود.