مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های شاه بلوط در جنگل های گیلان بر اساس نشانگر مورفولوژیک برگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های شاه بلوط در جنگل های گیلان بر اساس نشانگر مورفولوژیک برگ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع جمعیتی
مقاله روش های آماری چند متغیره
مقاله شاه بلوط
مقاله مورفولوژی برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرافشار مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری نیا مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: نظری مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حفظ و استمرار توده های شاه بلوط در جنگل های خزری، بعنوان ذخیرگاه جنگلی، مستلزم اعمال راه کارهای مدیریتی صحیح بوده که برای دست یابی به این مهم، شناخت نیازهای اکولوژیک و مطالعه تنوع ژنتیکی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، تحقیق حاضر با انتخاب ۳ رویشگاه (سیاه مزگی، قلعه رودخان و ویسرود) از اندک رویشگاه های باقی مانده از این گونه واقع در غرب جنگل های هیرکانی، به مطالعه تنوع فنوتیپی شاه بلوط با استفاده از صفات مورفولوژیک برگ پرداخته است. نتایج آنالیز واریانس با طرح آشیآن هایی نشان داد که تمامی صفات مورد مطالعه بین جمعیت های مختلف با یکدیگر اختلاف معنی داری را نشان می دهند. محاسبه فاصله ژنتیکی بر اساس کلیه خصوصیات مورفولوژیک حاکی از آن است که، جمعیت سیاه مزگی با قلعه رودخان دارای بیش ترین فاصله ژنتیکی و جمعیت ویسرود با قلعه رودخان دارای بیش ترین تشابه ژنتیکی هستند. پخش پایه های درختی در فضای تابع اول و دوم آنالیز تشخیص حاکی از تمایز جمعیت ها از یکدیگر است به طوری که به راحتی می توان سه جمعیت را از یکدیگر تفکیک نمود. البته، آنالیز تشخیص صحت طبقه-بندی را در حدود ۹۶٫۷ درصد تایید نموده، و صفات مختلف دندانه (تعداد، طول و فاصله دندانه) و همچنین شکل برگ و تعداد رگبرگ را مهم ترین صفات تمایز کننده جمعیت ها از یکدیگر تشخیص داده است. به طورکلی، از نتایج این تحقیق می توان تنوع پایین درون جمعیتی و تمایز بالا بین جمعیتی را استنتاج کرد، که می تواند مورد توجه گیاه شناسان قرار بگیرد. البته برای تصمیم گیری نهایی مطالعات مولکولی الزامی است.