مقاله ارزیابی تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های بادرشبویه .Dracocephalum moldavica L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های بادرشبویه .Dracocephalum moldavica L
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادرشبویه
مقاله تجزیه خوشه ای
مقاله تنوع ژنتیکی و عملکرد اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامتی مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک در ۱۵ ژنوتیپ بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. صفات مورفولوژی شامل وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه های جانبی، تعداد برگ در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد اسانس و درصد اسانس بود. براساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف ژنوتیپ های مورد مطالعه برای کلیه صفات بجز درصد اسانس در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. ضرایب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی برای بیشتر صفات بالا بود، که نشان از تنوع بالا در صفات مورد بررسی دارد. دامنه تغییرات عملکرد اسانس در بین ژنوتیپ های مورد بررسی از ۰٫۴۹ میلی لیتر در ژنوتیپ خمینی شهر تا ۰٫۸۱ میلی لیتر در ژنوتیپ بیرجند متغیر بود. برآورد ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد که عملکرد اسانس با صفات وزن تر گیاه، تعداد شاخه های جانبی، ارتفاع بوته، وزن خشک و درصد اسانس همبستگی مثبت و بالایی دارد. بر اساس تجزیه خوشه ای ۱۵ ژنوتیپ مورد مطالعه در سه گروه مختلف قرار گرفتند. ژنوتیپ های موجود در گروه اول از لحاظ عملکرد اسانس، وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه، ارتفاع گیاه و تعداد شاخه های جانبی نسبت به بقیه گروه ها برتری داشتند. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود پتانسیل ژنتیکی بالا در ژنوتیپ های بادرشبویه جهت استفاده در برنامه های به نژادی و انتخاب نسبت به تولید ارقام با خصوصیات زراعی مطلوب است.