مقاله ارزیابی تنوع زیستی و غنای پوشش گیاهی زیر اشکوب در ارتباط با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و توپوگرافی در رویشگاه جنگلی سفید مازوی اسالم گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تنوع زیستی و غنای پوشش گیاهی زیر اشکوب در ارتباط با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و توپوگرافی در رویشگاه جنگلی سفید مازوی اسالم گیلان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسالم
مقاله تنوع گونه ای
مقاله توپوگرافی
مقاله خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک
مقاله گیلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابایی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فقیر مرضیه بیگم
جناب آقای / سرکار خانم: نقی لو مکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی رابطه تنوع زیستی و غنای پوشش گیاهی زیر اشکوب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و توپوگرافی در رویشگاه سفید مازوی جنگل های اسالم در استان گیلان انجام شد. ابتدا پارسل های ۴، ۷، ۹ و ۱۰ که نسبت به سایر پارسل های سری ۸ لومیر که درختان سفید مازوی بیش تری داشتند، به عنوان پارسل های مورد نظر انتخاب شدند. به علت محدود بودن درختان سفید مازو در این پارسل ها، داده های صحرایی به کمک ۳۰ قطعه نمونه به ابعاد ۵۰×۵۰ متر بطور انتخابی برداشت شد. برای برداشت پوشش علفی از روش پلات های حلزونی ویتاکر و سطح حداقل استفاده شد و مساحت آن ۶۴ متر مربع به دست آمد. در داخل این قطعه نمونه، درصد پوشش هر گونه علفی با استفاده از معیار دومین مشخص شد. در هر قطعه نمونه عوامل توپوگرافی ثبت و نمونه خاک از عمق حدود ۰ تا ۲۰ سانتی متری برداشت شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که شاخص تنوع شانون – وینر و سیمپسون با درصد سنگریزه، وزن مخصوص ظاهری، ارتفاع از سطح دریا و شیب همبستگی منفی و با ماده آلی، کربن آلی و ازت کل همبستگی مثبت دارند. غنای مارگالف با سنگریزه، وزن مخصوص ظاهری، ارتفاع از سطح دریا و شیب همبستگی منفی داشتند. شاخص غنای منهینیک نیز با سنگریزه، وزن مخصوص ظاهری همبستگی منفی نشان داد، اما برخلاف شاخص غنای مارگالف با ارتفاع از سطح دریا همبستگی نداشت.