مقاله ارزیابی تنش های شوری بر تعدادی از صفات در مرحله جوانه زنی برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تنش های شوری بر تعدادی از صفات در مرحله جوانه زنی برنج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تنش شوری
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله طول ریشه چه
مقاله طول ساقه چه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنج (Oryza sativa) یکی از مهم ترین محصولات زراعی در جهان می باشد، که یک غله عمده غذایی برای بیش از ۵۰% مردم جهان است. تنش های محیطی از قبیل شوری یکی از موانع اصلی در تولید محصولات زراعی در بسیاری از نقاط دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شوند. به منظور بررسی تاثیر تنش شوری حاصل از غلظت های مختلف کلرید سدیم (NaCl) بر روی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ها آزمایشی به صورت فاکتوریل و با طرح پایه کامل تصادفی با سه تکرار بر روی بذور شش رقم برنج انجام گرفت. ۷ روز پس از آغاز آزمایش صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و همچنین درصد کاهش هرکدام از صفات در مقایسه بین تیمارهای شوری (۱۱٫۲ دسی زیمنس بر متر) و شاهد اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای مختلف و همچنین اثر متقابل آنها اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱% برای هر چهار صفت وجود داشت. با افزایش میزان شوری درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه کاهش معنی داری را نشان دادند. همچنین نتایج تجزیه واریانس درصد کاهش صفات حاکی از معنی دار بودن آنها بود و به عبارت دیگر تحت تاثیر تیمار شوری (۱۱٫۲ دسی زیمنس بر متر) از صفات فوق به طور معنی داری کاسته شد. نتایج تحقیق حاضر درجات مختلفی از مقاومت به شوری را بر روی صفات مرتبط با جوانه زنی نشان داد در مقایسه بین ارقام در شرایط تیمار با شوری، ارقام اصلاح شده مورد مطالعه نسبت به ارقام بومی از نظر درصد جوانه زنی مقاوم تر بودند.