مقاله ارزیابی تمایل رفتاری اهدای خون بانوان با دو الگوی کنش معقول و رفتار برنامه ریزی شده و مقایسه آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تمایل رفتاری اهدای خون بانوان با دو الگوی کنش معقول و رفتار برنامه ریزی شده و مقایسه آن ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهدای خون
مقاله کنش
مقاله باور هنجاری
مقاله کنترل رفتار
مقاله تمایل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در فرآیند جذب افراد به اهدای داوطلبانه خون، شناسایی نگرش ها و باورهای مردم نقش محوری دارد. این تحقیق با هدف مقایسه میزان تاثیرگذاری باورهای سه گانه مدل رفتار برنامه ریزی شده و باورهای دوگانه مدل کنش معقول بر تمایل به اهدای داوطلبانه خون، در بانوان شهر تهران انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. با روش نمونه گیری آسان طبقه ای، تعداد ۴۲۵ نفر از بانوان شهر تهران انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه ای مبتنی بر نظریه کنش معقول و رفتار برنامه ریزی شده جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار لیزرل، شاخص-های آماری t و کای دو جهت تحلیل مسیر و برازش مدل به کار گرفته شدند.
یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که توان دو الگو در پیش بینی رفتار اهدای خون بانوان یکسان است. ضریب معناداری بین نگرش رفتاری و تمایل رفتاری در الگوی کنش معقول برابر ۰
.۳۴ (t = 5.83) و در الگوی رفتار برنامه ریزی شده برابر ۰٫۳۰ (t=4.96)، ضریب معناداری بین باور هنجاری و تمایل رفتاری در کنش معقول برابر با ۰٫۵۵ (t=9.69) و در الگوی دیگر برابر ۰٫۵۱ (t=8.63) به دست آمد. ضریب معناداری بین درک از کنترل رفتار و تمایل رفتاری نیز برابر با ۰٫۱۴ (t=2.42) بود. طبق نتایج، تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل افراد بیشتر از نگرش به رفتار است.
نتیجه گیری: باور رفتاری و هنجاری بر تمایل افراد به اهدای خون تاثیر داشته و باور هنجاری از کارآیی بالاتری برخوردار است. بنابراین تقویت این باور از طریق رسانه های تبلیغاتی برای ایجاد یک ارزش اجتماعی به نام «اهدای خون»، می تواند شیوه مناسبی جهت جذب بیشتر داوطلبان باشد.