مقاله ارزیابی تلفیق پیش ازن زنی و فرایند انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و کمک منعقد کننده پلی الکترولیت کاتیونی در تصفیه فاضلاب بیمارستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۲۶۰ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تلفیق پیش ازن زنی و فرایند انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و کمک منعقد کننده پلی الکترولیت کاتیونی در تصفیه فاضلاب بیمارستانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش ازن زنی
مقاله پلی آلومینیوم کلراید
مقاله پلی الکترولیت کاتیونی
مقاله فرایند انعقاد و لخته سازی
مقاله فاضلاب بیمارستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی امیرحسام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فاضلاب بیمارستانی گستره ای از ترکیبات مختلف اعم از داروها، گندزداها و عوامل بیماری زا هستند که به طور عمده در چاه های جاذب دفع می گردد یا وارد شبکه فاضلاب شهری می شود و در نهایت منجر به بحران آلودگی منابع آب می گردد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تلفیق پیش ازن زنی و فرایند انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و کمک منعقد کننده پلی الکترولیت کاتیونی در کاهش بار آلودگی فاضلاب بیمارستانی بود.
روش ها: در این مطالعه از سیستم آزمایشگاهی شامل مولد ازن با ظرفیت ۱۹٫۸ go3/h، رآکتور واکنش با حجم یک لیتر و دستگاه جارتست با استفاده از منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و کمک منعقد کننده پلی الکترولیت کاتیونی استفاده گردید و پارامترهای BOD5، COD و TSS مطابق با روش های ارایه شده در کتاب روش های استاندارد برای آزمایش های آب و فاضلاب بررسی شدند.
یافته ها: بر اساس نتایج این تحقیق پلی آلومینیوم کلراید با دوز ۲۰۰ میلی گرم در لیتر همراه با پلی الکترولیت کاتیونی با دوز ۱ میلی گرم در لیتر باعث راندمان حذف COD، BOD5 و TSS به ترتیب معادل ۵۰٫۰، ۸۱٫۰ و ۸۴٫۰ درصد گردید. پیش ازن زنی با دوز ۱۹٫۸ go3/h به مدت ۱۵ دقیقه راندمان حذف COD، BOD5 و TSS را در فرایند انعقاد و لخته سازی به ترتیب ۵۴٫۰، ۸۷٫۰ و ۸۹٫۰ درصد حاصل نمود.
نتیجه گیری: پیش ازن زنی کارایی فرایند انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و کمک منعقدکننده پلی الکترولیت کاتیونی را در حذف پارامترهای مورد بررسی به میزان اندکی افزایش داد و همچنین ازن زنی میزان مصرف ماده منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید را کاهش داد.