مقادیر به دست آمده برای عدد چکش اشمیت میانگین ١۶ قرائت در هر خانه می باشد. میانگین اعداد به دست آمده در بالا و پایین دیوار ساخته شده از بتن خودتراکم به ترتیب برابر ٢٩/٢۴و٣٢/٩٩ و برای دیوار ساخته شده از بتن معمولی ٣۵/۵١و۴٠/۵٨ می باشد، که اگر به صورت نسبت عدد قرائت شده در بالا به پایین دیوارهای ساخته شده از بتن خود تراکم و معمولی بیان شود به ترتیب اعداد ٨٩و ٨٨%را خواهیم داشت . این اعداد بیان کننده ی عملکرد مشابه دیوارها در توزیع مقاومت در ارتفاع خود می باشند.

در دیوار ساخته شده از بتن خود تراکم به دلیل حساسیت بیشتر در ارزیابی تغییرات مقاومت ، در ٢١ موقعیت و با پراکندگی مناسبی در ارتفاع دیوار و در دیوار ساخته شده از بتن معمولی در١٠موقعیت عملیات مغزه گیری انجام گرفته است که نتاج آن در شکل (۵) آمده است . با استفاده از سرعت امواج به دست آمده از شکل (۴) و نمودارهای کالیبره ای که از آزمایش بر روی آزمونه های مکعبی استاندارد در شرایط نگهداری مشابه با دیوار تهیه شده است (شکل ١٠و١١)، مقاومت های معادل مکعبی به دست آمده و نتایج حاصل درشکل (١٢) آورده شده است .

همانطور که در شکل (١٢) مشاهده می شود اختلاف میانگین مقاومت فشاری آزمونه های مغزه گیری شده در بالا و پایین دیوار برای بتن خود تراکم و معمولی به ترتیب برابر۵/۵۵ و ٧/٩۵ نیوتن بر میلیمتر مربع بوده است . به عبارت دیگر مقاومت مغزه های گرفته شده از دیوار حاوی بتن خود تراکم در بالای دیوار نسبت به پای دیوار برابر ٨١% بوده و این در حالی است که در دیوار حاوی بتن معمولی این مقدار برابر ٧٨% می باشد که از مقدار متوسط گزارش شده برای چنین اعضایی بیشتر می باشد[١٢].

این موضوع بیانگر همگنی و توزیع یکسان و حتی بهتر مقاومت ، در ارتفاع دیوار ساخته شده با بتن خود تراکم حاوی زئولیت می باشد.