با در نظر گرفتن طبیعت جریان پذیر وخود ترازی بتن خود تراکم ، نگرانی هایی از جمله جدا شدگی و نشست درهنگام حمل و نقل و زمان ریختن ایجاد می شود[۶]. از سویی آزمونه های استانداردی که همراه سازه اصلی ریخته و به آسانی متراکم می شوند، نمی توانند به معنای واقعی بیانگر خصوصیات سازه اصلی باشند. از این رو اطمینان ازاینکه  بتن خود تراکم ریخته شده در محل بتواند به مانند بتنی که بوسیله لرزاندن متراکم شده است ، همگنی مناسبی در خصوصیات اساسی حاصل نماید، ضروری به نظر می رسد.

از سوی دیگر استفاده از مواد مضاف ، به عنوان پرکننده و یا جایگزین بخشی از سیمان برای تامین خصوصیات رئولوژیکی بتن خودتراکم و همچنین از لحاظ زیست محیطی به منظورکاهش آلودگی های ناشی از تولید سیمان درکارخانه ها و صرفه جویی در انرژی ، به شدت مورد توجه قرار گرفته است . از جمله مواد مضاف فعال، مواد پوزولانی می باشند و از آنجایی که ذخایر زئولیت ٢ در کشور ما به وفور یافت می شود و هزینه ی نهایی آن نسبت به سایر مواد پوزولانی مانند میکرو سیلیس و خاکستر بادی بسیار پایین تر می باشد، بنابراین شایسته است توجه بیشتری به این پوزولان صورت گیرد[٧].

در این مطالعه به ارزیابی تغییرات مقامت بتن خود تراکم در یک عضو سازه ای نظیردیوار بتن مسلح با جایگزین بخشی از سیمان با ماده ی پوزولانی زئولیت و مقایسه ی آن با دیوارساخته شده با بتن معمولی پرداخته شده است .